Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

Robert Rosa, Anna Zaniewicz-Bajkowska, Edyta Kosterna
Effect of weather conditions of east Poland on sweet corn yields and length of growing period
Summary.

Celem pracy było określenie wpływu składników pogodowych (temperatura powietrza, opady atmosferyczne) na plonowanie i długość okresu wegetacji kukurydzy cukrowej we wschodniej Polsce. Eksperyment przeprowadzono w latach 2002-2007. W każdym roku badań określano wielkość plonów kolb, masę kolb, liczbę kolb handlowych wykształconych na jednej roślinie, wysokość roślin oraz długość okresu wegetacji kukurydzy cukrowej. W celu scharakteryzowania warunków pluwiotermicznych w okresie wegetacji kukurydzy obliczono wskaźnik Sielianinowa. Warunki pogodowe miały istotny wpływ na plonowanie, wzrost i długość okresu wegetacji kukurydzy. Największy plon handlowy kolb dała kukurydza w latach 2002 i 2004, były to lata o najkorzystniejszych dla kukurydzy rozkładach opadów atmosferycznych. Najdłuższy okres wegetacji miała kukurydza w roku 2004, o stosunkowo równomiernym rozkładzie opadów i niższych temperaturach powietrza, a najkrótszy – w roku 2006, o dużym deficycie opadów i wysokich temperaturach powietrza w czerwcu i lipcu. W okresie wegetacji kukurydzy cukrowej największy wpływ na plonowanie i długość okresu wegetacji miały warunki pluwiotermiczne w czerwcu.

 

Key words: kukurydza cukrowa, temperatura powietrza, opady atmosferyczne, plon, okres wegetacji
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom6/zeszyt3/art_58.pdf

For citation:

MLA Rosa, Robert, et al. "Wpływ warunków pogodowych wschodniej Polski na plonowanie i długość okresu wegetacji kukurydzy cukrowej." Nauka Przyr. Technol. 6.3 (2012): #58.
APA Robert Rosa, Anna Zaniewicz-Bajkowska, Edyta Kosterna (2012). Wpływ warunków pogodowych wschodniej Polski na plonowanie i długość okresu wegetacji kukurydzy cukrowej. Nauka Przyr. Technol. 6 (3), #58
ISO 690 ROSA, Robert, ZANIEWICZ-BAJKOWSKA, Anna, KOSTERNA, Edyta. Wpływ warunków pogodowych wschodniej Polski na plonowanie i długość okresu wegetacji kukurydzy cukrowej. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.3: #58.
Corresponding address:
Robert Rosa
Katedra Warzywnictwa
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. Prusa 14
08-110 Siedlce
Poland
e-mail: robro@uph.edu.pl
Accepted for print: 18.04.2012