Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

2016 volume 10 issue 3 #30 , DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.30
Ewa Salamończyk, Piotr Guliński, Daria Bartnicka
Effect of selected factors on the chemical composition and freezing point of milk collected in central-eastern Poland
Summary.

Celem podjętej pracy była ocena wpływu wybranych czynników na skład chemiczny i punkt zamarzania mleka skupowanego przez jeden z zakładów mleczarskich na terenie środkowowschodniej Polski. Analizowano wpływ następujących czynników: wielkość miesięcznej dostawy mleka, sezon produkcji oraz system utrzymania krów. Stwierdzono, że średnia miesięczna wielkość dostawy z 20 analizowanych gospodarstw wyniosła 2180 l. Zawartość tłuszczu i białka w mleku wyniosła średnio 4,17% oraz 3,37%. Zaobserwowano istotnie większą zawartość suchej masy, tłuszczu i białka w mleku dostarczanym w okresie jesienno-zimowym. Badania wykazały również, że mleko zwierząt utrzymywanych w systemie uwięziowym charakteryzowało się większą zawartością tłuszczu i mniejszą zawartością białka niż mleko krów utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym (odpowiednio: 4,21% i 3,30%). W ocenianych próbach mleka nie stwierdzono, na podstawie badania punktu zamarzania, dodatku wody do mleka.

Key words: mleko krowie zbiorcze, skład chemiczny, punkt zamarzania
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_10_30.pdf

For citation:

MLA Salamończyk, Ewa, et al. "Wpływ wybranych czynników na skład chemiczny i punkt zamarzania mleka skupowanego na terenie środkowowschodniej Polski." Nauka Przyr. Technol. 10.3 (2016): #30. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2016.3.30
APA Ewa Salamończyk, Piotr Guliński, Daria Bartnicka (2016). Wpływ wybranych czynników na skład chemiczny i punkt zamarzania mleka skupowanego na terenie środkowowschodniej Polski. Nauka Przyr. Technol. 10 (3), #30 https://doi.org/10.17306/J.NPT.2016.3.30
ISO 690 SALAMOńCZYK, Ewa, GULIńSKI, Piotr, BARTNICKA, Daria. Wpływ wybranych czynników na skład chemiczny i punkt zamarzania mleka skupowanego na terenie środkowowschodniej Polski. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.3: #30. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2016.3.30
Corresponding address:
Ewa Salamończyk
Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka
Uniwersytet Przyrodniczo-Humani?styczny w Siedlcach
ul. Prusa 14
08-110 Siedlce
Poland
e-mail: ewa.salamonczyk@uph.edu.pl
Accepted for print: 11.03.2016