Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 2 #16, DOI: 10.17306/J.NPT.2015.2.16
Monika Jakubus
Formy fosforu w wybranych glebach Łąkowych Wielkopolski: Charakterystyka i przyswajalność przez rośliny
Streszczenie.

Fosfor jest niezbędnym dla roślin składnikiem pokarmowym. W glebach użytkowanych rolniczo w celach diagnostycznych określa się formy przyswajalne fosforu. W niniejszej pracy oznaczono ilości fosforu w różnych połączeniach z fazą stałą gleb klasyfikowanych jako Gleysols i Histosols, a użytkowanych jako łąki i pastwiska. Próbki glebowe do badań pobrano z wierzchniej warstwy ośmiu profili glebowych zlokalizowanych w centralnej Wielkopolsce na Pojezierzu Kujawskim. Formy fosforu określono, wykorzystując zmodyfikowaną metodę ekstrakcji sekwencyjnej według Hedleya i in. (1982). Ponadto w badanych glebach oznaczono ilości ogólne i przyswajalne fosforu. Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że wierzchnia warstwa gleb organicznych (Histosols) i glejowych (Gleysols) charakteryzowała się zbliżonymi ilościami ogólnymi oraz przyswajalnymi fosforu. Zawartości ogólne fosforu wynosiły od 0,885 do 0,908 g·kg-1, a fosforu przyswajalnego – od 0,220 do 0,276 g·kg-1. Największy udział w stosunku do ogólnej ilości fosforu dotyczył składnika w związkach nieulegających ekstrakcji (58%) oraz w połączeniach organicznych (49%), co miało miejsce odpowiednio w odniesieniu do Gleysols i Histosols. Procentowy udział fosforu frakcji I (0,7%), frakcji II (od 19 do 25%) i frakcji IV (od 1,1 do 1,3%) w ogólnej ilości fosforu był podobny dla Gleysols i Histosols. Na podstawie współczynników korelacji prostej stwierdzono, że ilość materii organicznej, zawartość fosforu ogółem i fosforu przyswajalnego silnie wpływały na ilości fosforu wodnorozpuszczalnego.

Słowa kluczowe: fosfor, Gleysols, Histosols, formy przyswajalne, ekstrakcja sekwencyjna
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_16.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jakubus, Monika. "Phosphorus forms in some grassland soils in Wielkopolska region: characterisation and availability for plants." Nauka Przyr. Technol. 9.2 (2015): #16. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.16
APA Monika Jakubus (2015). Phosphorus forms in some grassland soils in Wielkopolska region: characterisation and availability for plants. Nauka Przyr. Technol. 9 (2), #16 https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.16
ISO 690 JAKUBUS, Monika. Phosphorus forms in some grassland soils in Wielkopolska region: characterisation and availability for plants. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.2: #16. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.16
Adres do korespondencji:
Monika Jakubus
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Szydłowska 50
60-656 Poznań
Poland
e-mail: monja@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 28.10.2014