Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 1, #11 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.11
Barbara Sawicka, Piotr Barbaś
Zależność plonowania ziemniaków od warunków meteorologicznych w wybranych mezoregionach Polski południowo-wschodniej
Streszczenie.

Celem pracy było określenie zależności plonu ziemniaka od przebiegu warunków meteorologicznych w dwu mezoregionach Polski południowo-wschodniej. Podstawę opracowania stanowiły dane meteorologiczne, wyniki pomiaru poziomu wód gruntowych oraz plon 40 odmian ziemniaka z doświadczeń polowych, przeprowadzonych w latach 1999-2008. Eksperymenty polowe wykonano w miejscowościach położonych w dwu mezoregionach Polski południowo-wschodniej, w podobnych warunkach glebowych, w trzech powtórzeniach. Przebieg warunków meteorologicznych analizowano na podstawie pomiarów opadów atmosferycznych, wilgotności i temperatury powietrza w stacjach meteorologicznych oddalonych od siebie około 100 km. Ponadto analizowano stany wody gruntowej na terenie badanych zlewni. Wyniki badań opracowano statystycznie za pomocą analizy wariancji, korelacji prostej i regresji wielomianowej. Zagrożenie upraw ziemniaka, w obu mezoregionach, przez nadmierne uwilgotnienie gleby w okresie wegetacji było istotnie mniejsze niż przez uwilgotnienie niedostateczne, które może być główną przyczyną zmniejszenia wielkości plonu. Obfitym plonom bulw ziemniaka odmian od wczesnych do późnych w zachodniej części województwa lubelskiego sprzyjały średnia temperatura okresu wegetacji w przedziale 14,6-14,8°C oraz suma opadów od 400 do 450 mm, a w części wschodniej – temperatura rzędu 14,8-15,0°C i opady na poziomie 350-400 mm.

Słowa kluczowe: ziemniak, odmiany, plon, warunki meteorologiczne, poziom wód gruntowych
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt1/art_11.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.11

Zapis do cytowania:

MLA Sawicka, Barbara, and Piotr Barbaś. "Zależność plonowania ziemniaków od warunków meteorologicznych w wybranych mezoregionach Polski południowo-wschodniej." Nauka Przyr. Technol. 9.1 (2015): #11. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.11
APA Barbara Sawicka1, Piotr Barbaś2 (2015). Zależność plonowania ziemniaków od warunków meteorologicznych w wybranych mezoregionach Polski południowo-wschodniej. Nauka Przyr. Technol. 9 (1), #11 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.11
ISO 690 SAWICKA, Barbara, BARBAś, Piotr. Zależność plonowania ziemniaków od warunków meteorologicznych w wybranych mezoregionach Polski południowo-wschodniej. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.1: #11. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.11
Adres do korespondencji:
Barbara Sawicka
Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 15
20-950 Lublin
Poland
e-mail: barbara.sawicka@up.lublin.pl
Zaakceptowano do druku: 16.10.2014