Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Sylwester Grajewski
Warunki termiczne w Puszczy Zielonce w latach 1987-2008
Streszczenie.

W pracy zaprezentowano analizę wyników pomiarów temperatur powietrza i gleby oraz usłonecznienia prowadzonych w latach 1987(1986)-2008 w stacji meteorologicznej w Zielonce. Analizom poddano m.in.: średnie roczne, półroczne, miesięczne i dobowe wartości temperatury powietrza, terminy rozpoczęcia, zakończenia i czas trwania meteorologicznego sezonu wegetacyjnego, długość okresu bez przymrozków i zamarznięcia gleby, usłonecznienie. Uzyskane wyniki wskazują na istnienie wyraźnych kierunkowych zmian wartości niektórych z wymienionych parametrów. W latach hydrologicznych 1987-2008 średnie roczne temperatury powietrza i średnie temperatury półroczy zimowych i letnich wykazały tendencje wzrostowe. W ostatnich latach zaobserwowano zmniejszanie się liczby dni z temperaturą z przedziału –5,0-15,0°C na korzyść dni z temperaturą wyższą od 15,0°C. Długość okresu meteorologicznego w badanych latach wyniosła 200 dni. Zauważono tendencję do jego wcześniejszego rozpoczynania się i późniejszego kończenia. Średnia roczna długość okresu bez przymrozków wyniosła 153 dni i charakteryzowała się wyraźną tendencją dodatnią. Średnia roczna suma usłonecznienia wyniosła 1378 h i wykazała w ostatniej dekadzie tendencję do wyraźnego zmniejszania się. Spośród analizowanych cech statystycznie istotny trend liniowy (przy p = 0,05) wykazano dla: rocznych, półrocznych i miesięcznych (lutego, maja, czerwca, lipca, sierpnia, października) sum usłonecznienia, średnich rocznych, średnich półroczy letnich i średnich miesięcznych (kwietnia, maja, czerwca, lipca, sierpnia) temperatur powietrza; liczby dni z temperaturą średnią dobową > 15,0°C, terminów początku okresu wegetacyjnego, terminów przymrozków wczesnych i późnych oraz długości okresu bezprzymrozkowego.

Słowa kluczowe: temperatura powietrza, temperatura gleby, okres wegetacyjny, usłonecznienie, zmiany klimatu, Puszcza Zielonka
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_7_9.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Grajewski, Sylwester. "Warunki termiczne w Puszczy Zielonce w latach 1987-2008." Nauka Przyr. Technol. 7.1 (2013): #9.
APA Sylwester Grajewski (2013). Warunki termiczne w Puszczy Zielonce w latach 1987-2008. Nauka Przyr. Technol. 7 (1), #9
ISO 690 GRAJEWSKI, Sylwester. Warunki termiczne w Puszczy Zielonce w latach 1987-2008. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.1: #9.
Adres do korespondencji:
Sylwester Grajewski
Katedra Inżynierii Leśnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Mazowiecka 41
60-623 Poznań
Poland
e-mail: sylgraj@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 13.11.2012