Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Arkadiusz Bartczak, Ryszard Glazik, Sebastian Tyszkowski
Tendencje rocznych sum opadów atmosferycznych we wschodniej części Kujaw
Streszczenie.

W pracy przedstawiono wyniki analiz dotyczących wieloletnich tendencji rocznych sum opadów atmosferycznych na obszarze wschodniej części Kujaw. Analizę wykonano i przedstawiono dla ośmiu posterunków opadowych za pomocą trendu liniowego oraz trendu kroczącego (segmentowego). Zakres czasowy badań obejmował lata od 1951 do 2010. W przypadku wszystkich szeregów brak było podstaw do odrzucenia hipotezy, że mają one rozkład normalny. Analizy jednorodności nie wykazały tendencji rozwojowej, skoku wariancji ani skoku wartości średniej w badanych szeregach. Tendencje określone za pomocą liniowej funkcji trendu dla pełnych okresów nie były istotne statystycznie, jednak analiza tendencji za pomocą trendu kroczącego pozwoliła wyróżnić kilka skrajnie różnych pod względem wielkości opadów podokresów. Istotne statystycznie tendencje na wybranych posterunkach występowały w latach: 1961-1980 – tendencja rosnąca, 1974-1993 – tendencja malejąca, 1987-2003 – tendencja rosnąca. Wykazano również statystycznie istotną zależność wyrażoną za pomocą współczynnika korelacji pomiędzy badanymi szeregami rocznych sum opadów atmosferycznych. Wyznaczono także okresy wilgotne i suche zgodnie z kryterium Kaczorowskiej (1962).

Słowa kluczowe: roczne sumy opadów, tendencje rocznych sum opadów, homogeniczność szeregów, trend kroczący, Kujawy
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_7_8.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bartczak, Arkadiusz, et al. "Tendencje rocznych sum opadów atmosferycznych we wschodniej części Kujaw." Nauka Przyr. Technol. 7.1 (2013): #8.
APA Arkadiusz Bartczak1, Ryszard Glazik2, Sebastian Tyszkowski1 (2013). Tendencje rocznych sum opadów atmosferycznych we wschodniej części Kujaw. Nauka Przyr. Technol. 7 (1), #8
ISO 690 BARTCZAK, Arkadiusz, GLAZIK, Ryszard, TYSZKOWSKI, Sebastian. Tendencje rocznych sum opadów atmosferycznych we wschodniej części Kujaw. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.1: #8.
Adres do korespondencji:
Arkadiusz Bartczak
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego w Toruniu
Polska Akademia Nauk
ul. Kopernika 19
87-100 Toruń
Poland
e-mail: arekbartczak@gazeta.pl
Zaakceptowano do druku: 30.10.2012