Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Katarzyna Wiczyńska, Paweł Horodecki, Andrzej M. Jagodziński
Struktura drzewostanów i skład gatunkowy w rezerwacie przyrody „Czmoń”
Streszczenie.

Rezerwat przyrody „Czmoń” został utworzony w 1998 roku ze względu na występujący tu grąd środkowoeuropejski (Galio sylvatici-Carpinetum betuli) – rzadkie na terenie Wielkopolski zbiorowisko roślinne. Ochroną objęto 23,65 ha lasu, w którym występują również inne zbiorowiska rzadkich na tym terenie zespołów (Querco-Ulmetum minoris i Fraxino-Alnetum).
W rezerwacie występują zarówno zbiorowiska o charakterze naturalnym, jak i zbiorowiska zdegenerowane, co można łączyć z prowadzoną tu wcześniej gospodarką leśną. Celem pracy było scharakteryzowanie struktury drzewostanów w rezerwacie, ich składu gatunkowego oraz prześledzenie potencjalnych zmian w drzewostanach wynikających z zaprzestania prowadzenia zabiegów związanych z gospodarką leśną. Na potencjalnych siedliskach grądu środkowoeuropejskiego, łęgu wiązowo-dębowego i łęgu jesionowo-olszowego występują zbiorowiska leśne w różnych fazach rozwoju i formach degeneracji. Na podstawie analizy składu gatunkowego podrostu, ilości martwych drzew i krzewów oraz rozkładu stopni grubości drzew stwierdzono proces regeneracji postępujący w kierunku zbiorowisk zgodnych z roślinnością potencjalną. Największy udział drzew obumarłych stwierdzono wśród rosnących w rezerwacie gatunków drzew obcych siedliskowo (Pinus sylvestris) oraz geograficznie (Populus canadensis, Fagus sylvatica). W warstwie podrostu zanotowano dominację gatunków grądowych i łęgowych (przede wszystkim Carpinus betulus i Acer pseudoplatanus). Niepokojący jest brak w podroście dębu szypułkowego (Quercus robur) oraz masowe zamieranie jesionu (Fraxinus excelsior).

Słowa kluczowe: grąd środkowoeuropejski, Galio-Carpinetum, ochrona przyrody, Wielkopolska, skład gatunkowy, drzewa martwe
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt4/art_69.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wiczyńska, Katarzyna, et al. "Stand structure and species composition in the ‘Czmoń’ nature reserve." Nauka Przyr. Technol. 7.4 (2013): #69.
APA Katarzyna Wiczyńska1, Paweł Horodecki1, Andrzej M. Jagodziński1;2 (2013). Stand structure and species composition in the ‘Czmoń’ nature reserve. Nauka Przyr. Technol. 7 (4), #69
ISO 690 WICZYńSKA, Katarzyna, HORODECKI, Paweł, JAGODZIńSKI, Andrzej M.. Stand structure and species composition in the ‘Czmoń’ nature reserve. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.4: #69.
Adres do korespondencji:
Katarzyna Wiczyńska
Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
ul. Parkowa 5
62-035 Kórnik
Poland; Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
Poland
e-mail: amj@man.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 14.11.2013