Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Mirosława Kulawik, Sławomir Nowicki, Piotr Przysiecki, Hieronim Frąckowiak
Porównawcze badania metryczne lisa pospolitego (Vulpes vulpes) hodowlanego i dziko żyjącego
Streszczenie.

Badania prowadzono na 117 lisach pospolitych (Vulpes vulpes) obu płci. 60 lisów pochodziło z fermy hodowlanej (30 samców i 30 samic), a 57 – były to lisy dziko żyjące (29 samców i 28 samic). W pracy wykonano pomiary masy ciała zwierząt oraz wybranych cech zewnętrznych ich ciała. Po otwarciu jam ciała wypreparowano narządy wewnętrzne, które następnie zważono. Zmierzono również długość poszczególnych odcinków jelit. Dane liczbowe poddano analizie statystycznej w celu porównania wartości cech metrycznych dwóch podgatunków lisa pospolitego. Badania wykazały, że masa ciała i wartości mierzalnych cech zewnętrznych ciała lisów hodowlanych, z wyjątkiem długości uszu, są większe niż u lisów dziko żyjących. Poza tym stwierdzono, że masa narządów wewnętrznych samców lisów hodowlanych jest większa niż samców lisów dziko żyjących, z wyjątkiem masy płuc i serca. U samic lisów hodowlanych obserwowano mniejszą masę serca, płuc i dodatkowo żołądka. W badaniach ustalono, iż lisy dziko żyjące miały jelita ponad czterokrotnie dłuższe od długości ciała, natomiast lisy hodowlane – ponad trzykrotnie, jednakże stosunek długości jelita cienkiego do jelita grubego był większyu lisów hodowlanych niż u lisów dziko żyjących. Porównanie wartości badanych cech samcówi samic w obrębie podgatunku wykazało, że u lisa pospolitego hodowlanego 13 z 22 cech było istotnych statystycznie przy P ≤ 0,001, natomiast u lisa dziko żyjącego – tylko 8 z 22 cech.

Słowa kluczowe: lis pospolity, Vulpes vulpes, morfometria
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt4/art_55.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kulawik, Mirosława, et al. "Porównawcze badania metryczne lisa pospolitego (Vulpes vulpes) hodowlanego i dziko żyjącego." Nauka Przyr. Technol. 7.4 (2013): #55.
APA Mirosława Kulawik1, Sławomir Nowicki2, Piotr Przysiecki3, Hieronim Frąckowiak1 (2013). Porównawcze badania metryczne lisa pospolitego (Vulpes vulpes) hodowlanego i dziko żyjącego. Nauka Przyr. Technol. 7 (4), #55
ISO 690 KULAWIK, Mirosława, et al. Porównawcze badania metryczne lisa pospolitego (Vulpes vulpes) hodowlanego i dziko żyjącego. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.4: #55.
Adres do korespondencji:
Mirosława Kulawik
Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Słoneczna 1
Złotniki
62-002 Suchy Las
Poland
e-mail: nowicki. slawek@wp.pl
Zaakceptowano do druku: 1.10.2013