Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Wojciech Andrzejewski, Jan Mazurkiewicz, Antoni Przybył, Janusz Golski, Katarzyna Przybylska
Ichtiofauna rzeki Postomia w Parku Narodowym „Ujście Warty” (zachodnia Polska)
Streszczenie.

Badania ichtiologiczne przeprowadzono w latach 2002-2006 w rzece Postomia znajdującej się na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty”. Na rzece wyznaczono cztery stanowiska poboru prób ryb reprezentujące zróżnicowane biotopy. Ryby łowiono z łodzi spływającej wzdłuż jednego brzegu na odcinku 500 m, z użyciem zestawu do elektropołowu (spalinowy agregat prądotwórczy z przystawką prostującą prąd zmienny na stały pulsujący: 2,5 kW, 230 V, 8 A). Wszystkie pozyskane ryby były sortowane według gatunków, indywidualnie ważone, a następnie wpuszczane z powrotem w miejscu złowienia. Gatunki ryb uszeregowano według ich przynależności do ekologicznych grup rozrodczych zgodnie z podziałem zaproponowanym przez Balona (1990). Ponadto w analizie ichtiofauny wykorzystano wskaźniki biocenotyczne: dominacji (D) ilości i masy oraz stałości występowania (C). W ichtiofaunie Postomii stwierdzono występowanie ogółem 22 gatunków ryb, przy czym na poszczególnych stanowiskach oznaczono od 14 do 20 gatunków. Dominantami w ilości były: płoć, krąp, szczupak i okoń, natomiast największy udział w biomasie miały: szczupak, jaź, karaś srebrzysty oraz lin. Na wszystkich przebadanych stanowiskach występowało 10 gatunków: szczupak, okoń, jazgarz, płoć, wzdręga, jaź, leszcz, krąp, lin i koza. Ichtiofauna rzeki była zdominowana przez gatunki fitofilne i fitolitofilne, typowe dla rzeki nizinnej średniej wielkości. Po porównaniu uzyskanych wyników z wcześniejszymi danymi stwierdzono, że ichtiofauna Postomii obecnie jest liczniej reprezentowana, co w pewnym stopniu jest wynikiem pojawienia się gatunków typowo hodowlanych, np. karasia srebrzystego. Innym czynnikiem wpływającym na zróżnicowanie składu ichtiofauny w Postomii są migracje ryb z Warty i Odry, szczególnie podczas okresowych wezbrań wody w tych rzekach.

 

Słowa kluczowe: Postomia, ichtiofauna, struktura gatunkowa, dominacja gatunkowa, stałość występowania, kategorie zagrożeń
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_52.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Andrzejewski, Wojciech, et al. "Ichthyofauna of the Postomia River within the “Ujście Warty” National Park (western Poland)." Nauka Przyr. Technol. 6.3 (2012): #52.
APA Wojciech Andrzejewski, Jan Mazurkiewicz, Antoni Przybył, Janusz Golski, Katarzyna Przybylska (2012). Ichthyofauna of the Postomia River within the “Ujście Warty” National Park (western Poland). Nauka Przyr. Technol. 6 (3), #52
ISO 690 ANDRZEJEWSKI, Wojciech, et al. Ichthyofauna of the Postomia River within the “Ujście Warty” National Park (western Poland). Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.3: #52.
Adres do korespondencji:
Wojciech Andrzejewski
Instytut Zoologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
Poland
e-mail: wojtek@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 15.03.2012