Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Agata Bartkowiak, Joanna Lemanowicz
Chemical properties of selected soil profiles of the Unisław Basin against the enzymatic activity
Streszczenie.

Celem pracy było zbadanie wybranych właściwości chemicznych trzech profili glebowych Basenu Unisławskiego na tle aktywności fosfatazy alkalicznej i kwaśnej odgrywających istotną rolę w przekształcaniu organicznych związków fosforu oraz dehydrogenaz odpowiedzialnych za przemiany węgla w glebie. W pracy przedstawiono wyniki badań trzech wytypowanych profili gleb uprawnych Basenu Unisławskiego pod względem właściwości chemicznych i biologicznych. Jest to teren wykorzystywany rolniczo pod uprawę polową warzyw, pszenicy i rzepaku. Stwierdzono dużą zawartość CaCO3, sięgającą w profilu nr 2 do 70,1%, co spowodowało, że odczyn analizowanych gleb był zasadowy bądź obojętny. W badanych gytiach uzyskano wąski stosunek C:N. Zawartość fosforu przyswajalnego w badanych glebach według kryteriów zawartych w PN-R-04023 (1996) była mała. Aktywność dehydrogenaz, fosfatazy alkalicznej i kwaśnej była największa w glebie profilu nr 3, gdzie uprawiany był rzepak. Aktywność fosfatazy alkalicznej była o 27% większa od aktywności kwaśnej fosfomonoesterazy.

 

Słowa kluczowe: gleby uprawne, węgiel, azot, fosfor, CaCO3, dehydrogenazy, fosfataza alkaliczna i kwaśna
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_43.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bartkowiak, Agata, and Joanna Lemanowicz. "Chemical properties of selected soil profiles of the Unisław Basin against the enzymatic activity." Nauka Przyr. Technol. 6.3 (2012): #43.
APA Agata Bartkowiak1, Joanna Lemanowicz2 (2012). Chemical properties of selected soil profiles of the Unisław Basin against the enzymatic activity. Nauka Przyr. Technol. 6 (3), #43
ISO 690 BARTKOWIAK, Agata, LEMANOWICZ, Joanna. Chemical properties of selected soil profiles of the Unisław Basin against the enzymatic activity. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.3: #43.
Adres do korespondencji:
Agata Bartkowiak
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. Bernardyńska 6
85-029 Bydgoszcz
Poland

e-mail: bartkowiak@utp.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 24.01.2012