Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2012 Tom 6 Zeszyt 2

Spis treści:

2012 Tom 6 Zeszyt 2, 16
w języku pl 
Romualda Danków, Jan Pikul, Natalia Osten-Sacken, Joanna Teichert
Charakterystyka i właściwości prozdrowotne mleka klaczy
2012 Tom 6 Zeszyt 2, 17
w języku pl 
Joanna Downar-Zapolska, Lidia Łyczko, Michał Starzycki
Skład kwasów tłuszczowych oraz podobieństwo genetyczne wybranych form z rodziny Brassicaceae ze szczególnym uwzględnieniem gorczyc stosowanych w produkcji musztardy
2012 Tom 6 Zeszyt 2, 18
w języku pl 
Mariusz Sławomir Kubiak
Poziom koncentracji zanieczyszczeń z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wybranych wyrobach mięsnych poddanych tradycyjnemu wędzeniu
2012 Tom 6 Zeszyt 2, 19
w języku pl 
Kinga Mruczyk
Badania poziomów pozostałości pestycydów w roślinnych produktach spożywczych pochodzących z terenu województwa lubuskiego
2012 Tom 6 Zeszyt 2, 20
w języku pl 
Ewa Trzaskowska
Zastosowanie roślinności synantropijnej w kształtowaniu terenów zieleni miast – nowe nurty w projektowaniu
2012 Tom 6 Zeszyt 2, 21
w języku pl 
Marta Daniela Kadela
Zastosowanie prostych modeli numerycznych podłoża gruntowego do opisu pracy współpracującej z nim konstrukcji warstwowej
2012 Tom 6 Zeszyt 2, 22
w języku en 
Ryszard Staniszewski, Szymon Jusik, Jerzy Kupiec
Zmienność struktury taksonomicznej makrofitów na tle ważniejszych przekształceń morfologicznych rzek nizinnych i wyżynnych o zróżnicowanej trofii wody
2012 Tom 6 Zeszyt 2, 23
w języku pl 
Wiesława Ł. Nowacka
Choroby zawodowe w polskim leśnictwie – rosnący problem
2012 Tom 6 Zeszyt 2, 24
w języku pl 
Krzysztof Wójcik
Wpływ wielkości pilarki spalinowej i długości jej prowadnicy na wielkość drgań emitowanych podczas okrzesywania
2012 Tom 6 Zeszyt 2, 25
w języku pl 
Agnieszka Buczaj
Badania poziomu zapylenia w wybranych młynach gospodarczych w województwie lubelskim
2012 Tom 6 Zeszyt 2, 26
w języku pl 
Agnieszka Faligowska, Jerzy Szukała
Wpływ deszczowania i systemów uprawy roli na wigor i wartość siewną nasion łubinu żółtego
2012 Tom 6 Zeszyt 2, 27
w języku pl 
Sylwia Kaczmarek, Kinga Matysiak, Roman Kierzek
Ocena wrażliwości Sorghum vulgare L. na wybrane substancje aktywne herbicydów
2012 Tom 6 Zeszyt 2, 28
w języku en 
Agnieszka Wolna-Maruwka, Krzysztof Pilarski, Jacek Dach
Wpływ dodatku gliceryny surowej na liczebność wybranych grup mikroorganizmów podczas kompostowania osadu ściekowego z trocinami oraz różnymi rodzajami słomy
2012 Tom 6 Zeszyt 2, 29
w języku pl 
Radosław Białachowski, Dominik Paukszta, Grażyna Lewandowicz
Wpływ fazy krystalicznej celulozy siarczanowej na proces hydrolizy enzymatycznej
2012 Tom 6 Zeszyt 2, 30
w języku pl 
Ewa Jabłońska-Ryś
Zawartość polifenoli w czekoladach
2012 Tom 6 Zeszyt 2, 31
w języku pl 
Marek Jakubowski, Mariusz Sławomir Kubiak
Modelowanie CFD jako narzędzie wspomagania optymalizacji procesu i konstrukcji w praktyce produkcyjnej
2012 Tom 6 Zeszyt 2, 32
w języku en 
Monika Modzelewska-Kapituła, Halina Ostoja, Marek Cierach
Wpływ oleju rzepakowego na jakość organoleptyczną i parametry tekstury modelowych drobno rozdrobnionych wyrobów mięsnych
2012 Tom 6 Zeszyt 2, 33
w języku pl 
Małgorzata Smuga-Kogut, Daria Szymanowska, Grażyna Lewandowicz, Kazimiera Zgórska
Otrzymywanie bioetanolu z surowców zawierających celulozę z wykorzystaniem cieczy jonowej
2012 Tom 6 Zeszyt 2, 34
w języku pl 
Zbigniew Walczak, Michał Starzycki, Małgorzata Smuga-Kogut
Ocena zawartości kwasów tłuszczowych w margarynach funkcjonalnych dostępnych na polskim rynku
2012 Tom 6 Zeszyt 2, 35
w języku pl 
Dorota Walkowiak-Tomczak
Wpływ dostępności tlenu i światła na stabilność antocyjanów w modelowych napojach aroniowych
2012 Tom 6 Zeszyt 2, 36
w języku pl 
Elżbieta Wojtowicz, Renata Zawirska-Wojtasiak, Janusz Adamiec
Sposób na zapewnienie wysokiej jakości aromatu naturalnych przypraw liściastych
2012 Tom 6 Zeszyt 2, 37
w języku pl 
Jolanta Dąbrowska, Joanna Markowska
Jolanta Dąbrowska, Joanna Markowska
2012 Tom 6 Zeszyt 2, 38
w języku pl 
Anna Oliskiewicz-Krzywicka
Zwartość obszaru i rozwój granic typowych wsi do końca XVIII wieku w świetle mierników liczbowych
2012 Tom 6 Zeszyt 2, 39
w języku pl 
Adam Zydroń, Jakub Kaczmarek
Ocena zmian struktury użytkowania gruntów i władania nimi w latach 2003-2010 w gminach powiatu średzkiego

Znaleziono 24 rekordy
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml