Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Andrzej Wojciechowski, Janetta Niemann, Błażej Springer, Katarzyna Cichocka
Selekcja roślin tolerujących zwiększoną zawartość soli metali ciężkich (Cu i Cd) w podłożu u wybranych odmian rzepaku
Streszczenie.

Celem pracy było wyselekcjonowanie w warunkach in vitro roślin rzepaku ozimego przydatnych do uprawy na glebach o zwiększonej koncentracji metali ciężkich oraz oszacowanie, w jakim stopniu kwas abscysynowy (ABA) oraz stan fizjologiczny testowanych nasion mogą wpływać na odporność na sole metali ciężkich. Materiał badawczy stanowiły odmiany rzepaku ozimego: ‘Górczański’, ‘Kana’ i ‘Lisek’. Nasiona wykładano na pożywkę Murashigego i Skooga (MS) oraz na pożywkę MS z dodatkiem siarczanu miedzi w stężeniu 0,5 μM oraz soli kadmu w stężeniu 5,0 μM w różnym stanie fizjologicznym: nasiona suche, moczone przez 24, 48, 72 h w wodzie, moczone przez 24, 48, 72 h w wodzie z dodatkiem ABA. Odporne rośliny przenoszono do doniczek z ziemią i dalszą hodowlę prowadzono w warunkach szklarniowych. Sól kadmu okazała się bardziej toksyczna aniżeli sól miedzi. Stopień wrażliwości na zastosowane w eksperymencie sole zależał od badanego genotypu. Stan fizjologiczny wykładanych nasion testowanych odmian rzepaku ozimego miał istotne znaczenie w selekcji roślin odpornych. Najwięcej roślin odpornych otrzymano na pożywce z CuSO4 z nasion uprzednio nie moczonych w wodzie odmiany ‘Górczański’. Kwas abscysynowy spowodował zwiększoną odporność siewek u odmiany ‘Górczański’ na CuSO4. W przypadku selekcji odmian rzepaku ozimego na pożywce z dodatkiem siarczanu kadmu ABA nie wpłynął na zwiększenie odporności roślin na tę sól.

 

Słowa kluczowe: selekcja in vitro, odporność na stres, fitoremediacja
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_7.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wojciechowski, Andrzej, et al. "Selekcja roślin tolerujących zwiększoną zawartość soli metali ciężkich (Cu i Cd) w podłożu u wybranych odmian rzepaku." Nauka Przyr. Technol. 6.1 (2012): #7.
APA Andrzej Wojciechowski, Janetta Niemann, Błażej Springer, Katarzyna Cichocka (2012). Selekcja roślin tolerujących zwiększoną zawartość soli metali ciężkich (Cu i Cd) w podłożu u wybranych odmian rzepaku. Nauka Przyr. Technol. 6 (1), #7
ISO 690 WOJCIECHOWSKI, Andrzej, et al. Selekcja roślin tolerujących zwiększoną zawartość soli metali ciężkich (Cu i Cd) w podłożu u wybranych odmian rzepaku. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.1: #7.
Adres do korespondencji:
Andrzej Wojciechowski
Katedra Genetyki i Hodowli Roślin
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
Poland
e-mail: ajwoj@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 22.07.2011