Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Bernard Okoński, Sylwester Grajewski, Dariusz Kayzer
Próba klasyfikacji zalegania wody gruntowej na leśnych siedliskach świeżych
Streszczenie.

W pracy podjęto próbę klasyfikacji zmienności zalegania wody gruntowej na leśnych siedliskach świeżych. Klasyfikacja zalegania wody gruntowej umożliwia objaśnienie interakcji pomiędzy cechami fizyczno-geograficznymi a dynamiką wody gruntowej. Dotychczas stosowane metody objaśniania związków między zmiennością wody gruntowej i cechami środowiska nie upoważniały do formułowania jednoznacznych wniosków ze względu na dużą zmienność dynamiki wody gruntowej, m.in. różną amplitudę, różną długość cykli, stąd zastosowano bardziej złożoną metodykę z wykorzystaniem odległości Mahalanobisa i analizy zmiennych kanonicznych w celu zilustrowania wyników. Podawane w literaturze sposoby klasyfikacji reżimów wody gruntowej wykorzystywały podejście hydrogeologiczne lub w przypadku ekosystemów leśnych skupiały się na elementach bilansu wodnego. W pracy wykorzystano pomiary głębokości zalegania wody gruntowej pod poziomem terenu dla charakterystycznego dla Niżu Polskiego obszaru młodoglacjalnego pokrytego drzewostanem sosnowym i dębowym w Puszczy Zielonka koło Poznania. Rozpatrywano pomiary prowadzone w latach hydrologicznych 2002-2007 w 43 studzienkach pomiarowych zlokalizowanych na powierzchniach badawczych. Zastosowana metoda badawcza pozwoliła uszeregować głębokości zalegania wody gruntowej w poszczególnych punktach pomiarowych, dając podstawę do oceny wpływu poszczególnych cech środowiska leśnego na dynamikę wody gruntowej.

 

Słowa kluczowe: głębokość zalegania wody gruntowej, leśne siedliska świeże, analiza zmiennych kanonicznych
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_6.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Okoński, Bernard, et al. "Towards classification of groundwater level depth patterns on forest fresh sites." Nauka Przyr. Technol. 6.1 (2012): #6.
APA Bernard Okoński1, Sylwester Grajewski1, Dariusz Kayzer2 (2012). Towards classification of groundwater level depth patterns on forest fresh sites. Nauka Przyr. Technol. 6 (1), #6
ISO 690 OKOńSKI, Bernard, GRAJEWSKI, Sylwester, KAYZER, Dariusz. Towards classification of groundwater level depth patterns on forest fresh sites. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.1: #6.
Adres do korespondencji:
Bernard Okoński
Katedra Inżynierii Leśnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Mazowiecka 41
60-623 Poznań
Poland
e-mail: okonski@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 22.07.2011