Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Ryszard Staniszewski, Szymon Jusik, Jerzy Kupiec
Zmienność struktury taksonomicznej makrofitów na tle ważniejszych przekształceń morfologicznych rzek nizinnych i wyżynnych o zróżnicowanej trofii wody
Streszczenie.

Badania prowadzono w latach 2006-2008 na 80 odcinkach rzecznych Ekoregionu 14 celem określenia wpływu modyfikacji rzek oraz trofii wody na zmienność struktury taksonomicznej makrofitów. Oceny w terenie prowadzono z wykorzystaniem szeroko stosowanych metod River Habitat Survey oraz Mean Trophic Rank, które uzupełniono o analizy fizyczno-chemiczne i wskaźnik hydrochemiczny do oceny trofii wody. Uzyskane wyniki wskazały na znaczące różnice w stopniu przekształcenia koryt rzecznych i w stężeniach wskaźników troficznych pomiędzy rzekami nizinnymi i wyżynnymi. Stwierdzono zmienność struktury taksonomicznej makrofitów badanych odcinków rzecznych w odniesieniu do ich wysokości nad poziomem morza, zakresu modyfikacji oraz wskaźników jakości wody. Na podstawie przeprowadzonych analiz można wnioskować, iż oddziaływanie stopnia modyfikacji oraz trofii wody wpływa silniej na strukturę makrofitów rzek nizinnych. W przypadku rzek wyżynnych oddziaływanie to nie jest tak silne, ponieważ głównym czynnikiem kształtującym warunki życiowe jest tam wielkość energii kinetycznej przepływającej wody.

Słowa kluczowe: makrofity, modyfikacje rzek, fosfor, trofia, Pojezierze Kujawskie, Sudety
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_22.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Staniszewski, Ryszard, et al. "Variability of taxonomic structure of macrophytes according to major morphological modifications of lowland and upland rivers with different water trophy." Nauka Przyr. Technol. 6.2 (2012): #22.
APA Ryszard Staniszewski, Szymon Jusik, Jerzy Kupiec (2012). Variability of taxonomic structure of macrophytes according to major morphological modifications of lowland and upland rivers with different water trophy. Nauka Przyr. Technol. 6 (2), #22
ISO 690 STANISZEWSKI, Ryszard, JUSIK, Szymon, KUPIEC, Jerzy. Variability of taxonomic structure of macrophytes according to major morphological modifications of lowland and upland rivers with different water trophy. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.2: #22.
Adres do korespondencji:
Ryszard Staniszewski
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94 C
60-649 Poznań
Poland
e-mail: erstan@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 2.12.2011