Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Dorota Szopińska, Anna Wojtaszek
Wpływ hydrokondycjonowania na kiełkowanie i lokalizację grzybów w nasionach Zinnia elegans Jacq.
Streszczenie.

Hydrokondycjonowanie, polegające na nawilżeniu nasion określoną ilością wody, należy do najczęściej stosowanych metod kondycjonowania nasion. Nasiona (niełupki) siedmiu prób cynii (Zinnia elegans Jacq.) umieszczano w 100-mililitrowych kolbkach i nawilżano 200 µl wody sterylnej na 1 g nasion. Kolbki zabezpieczano parafilmem i folią aluminiową, a następnie przetrzymywano 24 h w ciemności, w temperaturze 15°C. Po kondycjonowaniu nasiona suszono przez 24 h w temperaturze 20°C, przy wilgotności względnej powietrza 45%. Określano kiełkowanie nasion zarówno kondycjonowanych, jak i niekondycjonowanych. Testy wykonano na nasionach odkażanych w 1-procentowym wodnym roztworze podchlorynu sodowego i na nasionach nieodkażanych. Lokalizację inokulum w nasionach określano za pomocą dwóch metod histopatologicznych: analizy mikologicznej nasion nieodkażanych i odkażanych oraz analizy grzybów wyrosłych na poszczególnych częściach nasion wyszczepionych na pożywkę dekstrozowo-ziemniaczaną (PDA). Kondycjonowanie poprawiało istotnie energię i zdolność kiełkowania nasion i zmniejszało liczbę siewek chorych oraz nasion martwych zarówno u prób nieodkażanych, jak i odkażanych. Po kondycjonowaniu obserwowano istotny wzrost porażenia nasion przez grzyby rodzaju Fusarium. Również ogólne zasiedlenie nasion przez grzyby zwiększało się po kondycjonowaniu, zarówno u nasion nieodkażanych, jak i odkażanych. Bez względu na traktowanie grzyby głównie zasiedlały zewnętrzne warstwy nasion, tj. owocnię, osłonkę i bielmo, ale infekcja zarodka była większa po kondycjonowaniu.  

Słowa kluczowe: grzyby, lokalizacja inokulum, hydrokondycjonowanie, kiełkowanie nasion, nasiona cynii
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_117.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szopińska, Dorota, and Anna Wojtaszek. "Effect of hydropriming on germination and location of fungi in Zinnia elegans Jacq. seeds ." Nauka Przyr. Technol. 5.6 (2011): #117.
APA Dorota Szopińska, Anna Wojtaszek (2011). Effect of hydropriming on germination and location of fungi in Zinnia elegans Jacq. seeds . Nauka Przyr. Technol. 5 (6), #117
ISO 690 SZOPIńSKA, Dorota, WOJTASZEK, Anna. Effect of hydropriming on germination and location of fungi in Zinnia elegans Jacq. seeds . Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.6: #117.
Adres do korespondencji:
Dorota Szopińska
Katedra Nasiennictwa Ogrodniczego
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Szamotulska 28
Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Poland
e-mail: dorota.szopinska@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 25.05.2011