Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2011 Tom 5 Zeszyt 6

Recenzenci - 2011


Spis treści:

2011 Tom 5 Zeszyt 6, 104
w języku pl 
Michał Fiedler
Zawartość azotu mineralnego w wodzie gruntowej mikrozlewni śródpolnego oczka wodnego i w oczku na Pojezierzu Gnieźnieńskim
2011 Tom 5 Zeszyt 6, 105
w języku pl 
Michał Fiedler
Zmienność retencji wody w mikrozlewni rolniczej na Pojezierzu Gnieźnieńskim
2011 Tom 5 Zeszyt 6, 106
w języku pl 
Mirosława Gilewska, Krzysztof Otremba
Geochemiczne właściwości gruntu pogórniczego zbudowanego z utworów mioceńskich
2011 Tom 5 Zeszyt 6, 107
w języku pl 
Dariusz Kayzer, Krzysztof Szoszkiewicz
Zastosowanie analizy zmiennych kanonicznych do graficznego przedstawienia uwarunkowań ekologicznych rozwoju zbiorowisk roślin wodnych
2011 Tom 5 Zeszyt 6, 108
w języku pl 
Krzysztof Maślanka, Ryszard Kostuch
Zmiany infrastruktury technicznej i roślinności wokół zbiornika wodnego Domaniów
2011 Tom 5 Zeszyt 6, 109
w języku pl 
Krzysztof Otremba
Rola szaty roślinnej w kształtowaniu podstawowych właściwości fizycznych gleb rozwijających się z gruntów pogórniczych
2011 Tom 5 Zeszyt 6, 110
w języku pl 
Tomasz Tymiński
Wielkogabarytowy model laboratoryjny Wrocławskiego Węzła Wodnego
2011 Tom 5 Zeszyt 6, 111
w języku en 
Hanna Piekarska-Boniecka, Idzi Siatkowski, Alicja Szabelska
Ocena przydatności miar podobieństwa dla porównania jednostek strukturalnych biocenoz
2011 Tom 5 Zeszyt 6, 112
w języku en 
Magdalena Pieszka, Jarosław Łuszczyński, Anna Szeptalin
Porównanie składu mleka klaczy różnych ras
2011 Tom 5 Zeszyt 6, 113
w języku pl 
Dariusz Lisiak, Eugenia Grześkowiak, Andrzej Borys, Karol Borzuta, Jerzy Strzelecki, Fabian Magda, Beata Lisiak, Krzysztof Powałowski
Wpływ mięsności tusz wieprzowych na wydajność mięsa i tłuszczu
2011 Tom 5 Zeszyt 6, 114
w języku pl 
Monika Michalak-Majewska
Właściwości herbaty.
Część 1. Znaczenie żywieniowe
2011 Tom 5 Zeszyt 6, 115
w języku pl 
Maciej Bosiacki, Tomasz Kleiber, Bartosz Markiewicz
Ocena wzrostu wybranych taksonów krzewów ozdobnych w zależności od nawożenia Osmocote Exact Standard (5-6 M)
2011 Tom 5 Zeszyt 6, 116
w języku pl 
Margot Dudkiewicz, Magdalena Joniec
Zmienność morfologiczna i możliwość zastosowania funkii (Hosta sp.) w ogrodach naturalistycznych i nowoczesnych
2011 Tom 5 Zeszyt 6, 117
w języku en 
Dorota Szopińska, Anna Wojtaszek
Wpływ hydrokondycjonowania na kiełkowanie i lokalizację grzybów w nasionach Zinnia elegans Jacq.
2011 Tom 5 Zeszyt 6, 118
w języku pl 
Agnieszka Targońska, Bożena Łukasik
Ślady cysterskiej działalności ogrodniczej i rolniczej we współczesnym krajobrazie Owińsk
2011 Tom 5 Zeszyt 6, 119
w języku pl 
Sylwester Grajewski
Warunki pluwialne w Puszczy Zielonka w latach 1987-2008
2011 Tom 5 Zeszyt 6, 120
w języku pl 
Jan Bocianowski, Teresa Goszczurna
Czy zróżnicowanie na poziomie genotypowym determinuje zróżnicowanie na poziomie fenotypowym linii podwojonych haploidów jęczmienia (Hordeum vulgare L.)?
2011 Tom 5 Zeszyt 6, 121
w języku pl 
Tamara Chadzinikolau, Monika Kozłowska, Mirosław Mleczek
Wpływ jonów wapnia i magnezu na proces remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi z wykorzystaniem Salix viminalis L.
2011 Tom 5 Zeszyt 6, 122
w języku pl 
Krystyna Ciarkowska, Ewa Hanus-Fajerska
Porównanie właściwości fizyczno-chemicznych i biologicznych materiałów poflotacyjnych obsadzonych zróżnicowanym materiałem roślinnym
2011 Tom 5 Zeszyt 6, 123
w języku pl 
Anna Jama, Władysław Nowak
Pobieranie makroskładników z osadów ściekowych przez wierzbę krzewiastą (Salix viminalis L.) i jej mieszańce
2011 Tom 5 Zeszyt 6, 124
w języku pl 
Robert Popek, Helena Gawrońska, Stanisław W. Gawroński
Zdolność krzewów do akumulacji mikropyłów z powietrza
2011 Tom 5 Zeszyt 6, 125
w języku pl 
Joanna Sobczak, Adam Chmielowski, Przemysław Marek, Andrzej Rakowski
Fitoremediacja jako metoda ograniczania zanieczyszczeń zawartych w powietrzu emitowanym z kurnika
2011 Tom 5 Zeszyt 6, 126
w języku pl 
Marzena Szczygłowska, Piotr Konieczka, Jacek Namieśnik, Renata Bączek-Kwinta, Jacek Antonkiewicz
Wykorzystanie kapusty białej (Brassica oleracea var. capitata) do fitoekstrakcji metali ciężkich (Zn, Cd, Cu, Pb) z gleby
2011 Tom 5 Zeszyt 6, 127
w języku pl 
Zbigniew Wasilewski, Stefan Pietrzak, Marta Wielgosz
Przydatność różnych gatunków roślin łąkowych do zakładania stref buforowych na gruntach ornych

Znaleziono 24 rekordy
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml