Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Agnieszka E. Ławniczak
Wpływ wilgotności siedliska i zasobności w składniki biogenne na bioróżnorodność flory obszarów podmokłych
Streszczenie.

Celem pracy była ocena wpływu wilgotności siedliska i jego zasobności w składniki pokarmowe na różnorodność gatunkową roślin terenów podmokłych. Przeanalizowano możliwość wykorzystania stosunków N:P i N:K do oceny warunków siedliskowych wpływających na różnorodność flory. Badania fitosocjologiczne i siedliskowe przeprowadzono na obszarach podmokłych, o zróżnicowanych warunkach wilgotnościowych i troficznych, w latach 2008-2009. Wyniki badań wykazały istotny wpływ wilgotności, odczynu gleby i stosunku zawartości N i P
w glebie na różnorodność gatunkową fitocenoz. Wskaźniki N:P i N:K w glebie charakteryzowały się mniejszą zmiennością na badanych stanowiskach niż poszczególne składniki analizowane indywidualnie i lepiej odzwierciedlały trofię siedliska oraz dostępność składników biogennych dla roślin. Wskazuje to na możliwości ich zastosowania w ocenie warunków siedliskowych fitocenoz obszarów podmokłych. Kierunkowość przemian flory na badanych obszarach podmokłych uzależniona była głównie od warunków wilgotnościowych i odczynu gleby. Czynniki te mają istotny wpływ na warunki troficzne i warunkują skład gatunkowy flory oraz jej różnorodność.
Na siedliskach przesuszonych stwierdzono przekształcenie w kierunku psammofilnego zbiorowiska Calamagrostietum epigeji, a na siedliskach wilgotnych rozwój szuwarów typowych dla klasy Phragmitetea.

 

Słowa kluczowe: biogeny, wilgotność siedliska, bioróżnorodność, mokradła
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom5/zeszyt5/art_88.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ławniczak, Agnieszka E.. "Wpływ wilgotności siedliska i zasobności w składniki biogenne na bioróżnorodność flory obszarów podmokłych." Nauka Przyr. Technol. 5.5 (2011): #88.
APA Agnieszka E. Ławniczak (2011). Wpływ wilgotności siedliska i zasobności w składniki biogenne na bioróżnorodność flory obszarów podmokłych. Nauka Przyr. Technol. 5 (5), #88
ISO 690 ŁAWNICZAK, Agnieszka E.. Wpływ wilgotności siedliska i zasobności w składniki biogenne na bioróżnorodność flory obszarów podmokłych. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.5: #88.
Adres do korespondencji:
Agnieszka E. Ławniczak
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94 C
60-649 Poznań
Poland
e-mail: lawnic@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 13.06.2011