Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2011 Tom 5 Zeszyt 5

Spis treści:

2011 Tom 5 Zeszyt 5, 77
w języku pl 
Krzysztof Chmielowski
Wpływ ładunku zanieczyszczeń doprowadzonego do złoża filtracyjnego na stężenie wybranych wskaźników w ściekach oczyszczonych
2011 Tom 5 Zeszyt 5, 78
w języku pl 
Krzysztof Chmielowski, Andrzej Wałęga
Wstępne badanie stabilności usuwania substancji organicznej w kolumnach filtracyjnych wypełnionych piaskiem i żwirem
2011 Tom 5 Zeszyt 5, 79
w języku en 
Jean Diatta, Maria Biber, Katarzyna Przygocka-Cyna, Remigiusz Łukowiak
Zastosowanie współczynników transferu gleba-roślina i wskaźników skażenia roślin do oceny stanu zanieczyszczenia metalami ciężkimi rekreacyjnego parku Marcinkowskiego (Poznań)
2011 Tom 5 Zeszyt 5, 80
w języku pl 
Michalina Flieger-Szymańska, Katarzyna Machowiak
Podstawowe parametry geologiczno-inżynierskie iłów warwowych występujących w dolinie Strumienia Junikowskiego
2011 Tom 5 Zeszyt 5, 81
w języku pl 
Marek Kalenik, Dariusz Morawski
Badanie ilości i prędkości sedymentacji osadów w wodach popłucznych z filtrów pospiesznych
2011 Tom 5 Zeszyt 5, 82
w języku pl 
Jolanta Kanclerz
Wpływ Jeziora Gorzuchowskiego na jakość wód rzeki Małej Wełny
2011 Tom 5 Zeszyt 5, 83
w języku pl 
Jolanta Komisarek, Sławomir Szałata
Skład chemiczny masy glebowej wybranych gleb płowych zaciekowych Wielkopolski
2011 Tom 5 Zeszyt 5, 84
w języku pl 
Mariusz Korytowski, Czesław Szafrański
Zmiany zapasów wody w jednometrowej warstwie gleby w wilgotnych i świeżych siedliskach leśnych
2011 Tom 5 Zeszyt 5, 85
w języku pl 
Michał Kozłowski, Jolanta Komisarek, Katarzyna Wiatrowska
Bilans wodny gleb układów katenalnych Pojezierza Poznańskiego w sezonie wegetacyjnym
2011 Tom 5 Zeszyt 5, 86
w języku pl 
Dorota Anna Krawczyk
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej a chemizm wód podziemnych na przykładzie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 147 położonego w okolicach Międzychodu i Sierakowa
2011 Tom 5 Zeszyt 5, 87
w języku pl 
Daniel Liberacki
Ocena zasobów wodnych małej zlewni nizinnej
2011 Tom 5 Zeszyt 5, 88
w języku pl 
Agnieszka E. Ławniczak
Wpływ wilgotności siedliska i zasobności w składniki biogenne na bioróżnorodność flory obszarów podmokłych
2011 Tom 5 Zeszyt 5, 89
w języku pl 
Michał Michałkiewicz, Beata Mądrecka, Tomasz Dysarz, Tomasz Joniak, Elżbieta Szeląg-Wasielewska
Wpływ miasta Poznania na jakość wód rzeki Warty
2011 Tom 5 Zeszyt 5, 90
w języku pl 
Sadżide Murat-Błażejewska, Mariusz Sojka
Ocena struktury ichtiofauny oraz stanu hydromorfologicznego i fizykochemicznego rzeki w aspekcie dobrego stanu ekologicznego
2011 Tom 5 Zeszyt 5, 91
w języku pl 
Tadeusz Nawrot
Charakterystyka hydrauliczna armatury osadników gnilnych w systemie kanalizacji małośrednicowej
2011 Tom 5 Zeszyt 5, 92
w języku pl 
Maciej Pawlak
Charakterystyka ścieków oczyszczonych w osadnikach gnilnych
2011 Tom 5 Zeszyt 5, 93
w języku pl 
Robert Radaszewski
Wpływ wybranych czynników środowiskowych na zagęszczenie gruntów bezkohezyjnych w świetle badań eksperymentalnych
2011 Tom 5 Zeszyt 5, 94
w języku pl 
Janusz Rutkowski, Jerzy Bykowski, Tadeusz Pawłowski, Czesław Przybyła, Przemysław Ratajczak, Paweł Woźniak
Potrzeby w zakresie konserwacji rowów i kanałów melioracyjnych podstawą koncepcji nowej maszyny
2011 Tom 5 Zeszyt 5, 95
w języku pl 
Zbigniew Sroka, Bogdan J. Wosiewicz, Zbigniew Walczak
Analiza filtracji przez modernizowany wał przeciwpowodziowy na Wiśle
2011 Tom 5 Zeszyt 5, 96
w języku pl 
Rafał Stasik
Analiza fal wezbraniowych w ciekach w małych zlewniach leśnych
2011 Tom 5 Zeszyt 5, 97
w języku pl 
Janusz Turbiak, Zygmunt Miatkowski
Wpływ warunków wodnych i intensywności użytkowania na bilans węgla w glebach pobagiennych
2011 Tom 5 Zeszyt 5, 98
w języku pl 
Natalia Walczak, Bogusław Przedwojski, Zbigniew Walczak
Rozkład prędkości wody na terenach zalewowych porośniętych roślinnością
2011 Tom 5 Zeszyt 5, 99
w języku pl 
Bogdan J. Wosiewicz
O możliwości wykorzystania mieszanego sformułowania metody elementów skończonych do szacowania dokładności rozwiązania sformułowania klasycznego w dwuwymiarowych problemach filtracji ustalonej
2011 Tom 5 Zeszyt 5, 100
w języku pl 
Bogdan J. Wosiewicz, Zbigniew Walczak
Modelowanie cienkich, bardziej przepuszczalnych przewarstwień w płaskich problemach filtracji ustalonej prostym elementem liniowym
2011 Tom 5 Zeszyt 5, 101
w języku pl 
Bohdan Zadroga
Czy można budować morskie obiekty hydrotechniczne wspólnie z naturą?
2011 Tom 5 Zeszyt 5, 102
w języku pl 
Eugeniusz Zawisza, Katarzyna Kamińska, Izabela Janusz
Wodoprzepuszczalność żużli wielkopiecowych, popiołów lotnych oraz ich mieszanek
2011 Tom 5 Zeszyt 5, 103
w języku pl 
Janina Zbierska, Agnieszka E. Ławniczak, Jerzy Kupiec, Anna Zbierska
Stężenie składników biogennych w wodach gruntowych i podziemnych w zlewni bezpośredniej Jeziora Niepruszewskiego narażonego na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego

Znaleziono 27 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml