Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Wacław Zyzak
Udział społeczności lokalnych w urzeczywistnianiu zrównoważonego rozwoju gmin na przykładzie gminy Lipowa.
Badanie eksploracyjne
Streszczenie.

Badania wykonano na terenie gminy Lipowa położonej w zachodniej części Kotliny Żywieckiej. Zastosowano metodę sondażu, a narzędziem badawczym był kwestionariusz.
W doborze respondentów zastosowano dwa schematy: nielosowy – próba celowa i losowy – próba okolicznościowa. Przeprowadzone badania wykazały, że co piąty pytany wiedział o sporządzonym Planie Rozwoju Gminy, a tylko około 14% pytanych wiedziało o prowadzonych konsultacjach społecznych związanych z planem. Za najważniejsze działania strategiczne mieszkańcy uznali kolejno: ograniczenie bezrobocia, rozwój infrastruktury, wsparcia dla inicjatyw gospodarczych mieszkańców gminy oraz wykorzystanie potencjału turystyczno-rekreacyjnego gminy. Typowane przez respondentów inwestycje ważne dla lokalnej społeczności dotyczyły sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawy jakości dróg oraz budowy zbiornika wody w Dolinie Zimnika. Rozwój gospodarczy był kojarzony przede wszystkim z poprawą infrastruktury gminnej i rozwojem bazy turystycznej. Tylko co dziesiąty mieszkaniec widział szanse w rozwoju rolnictwa lub rozwoju bazy produkcyjno-usługowej. Biorący udział w badaniach zdawali sobie sprawę z ponoszonej odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, jednak w zdecydowanej większości dopuszczali możliwość realizacji na terenie gminy inwestycji nieobojętnej dla środowiska przyrodniczego, ale rozwiązującej istotne problemy mieszkańców.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony i trwały, priorytety rozwojowe, inwestycje warunkujące rozwój, środowisko przyrodnicze
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_64.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zyzak, Wacław. "Udział społeczności lokalnych w urzeczywistnianiu zrównoważonego rozwoju gmin na przykładzie gminy Lipowa.
Badanie eksploracyjne." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #64.
APA Wacław Zyzak (2011). Udział społeczności lokalnych w urzeczywistnianiu zrównoważonego rozwoju gmin na przykładzie gminy Lipowa.
Badanie eksploracyjne. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #64
ISO 690 ZYZAK, Wacław. Udział społeczności lokalnych w urzeczywistnianiu zrównoważonego rozwoju gmin na przykładzie gminy Lipowa.
Badanie eksploracyjne. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #64.
Adres do korespondencji:
Wacław Zyzak
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
Poland
e-mail: wzyzak@ath.bielsko.pl
Zaakceptowano do druku: 6.07.2011