Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Patrycja Kuna
Zanieczyszczenie wybranych komponentów środowiska przez wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w Dąbrowie Górniczej
Streszczenie.

W pracy zaprezentowano wyniki badań zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w próbkach gleby, wód opadowych oraz wód powierzchniowych pobieranych w latach 2008-2009 z terenów zlokalizowanych w pobliżu zakładów koksowniczych w Dąbrowie Górniczej (woj. śląskie). Stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości niektórych związków z grupy WWA. Aby ocenić stopień zanieczyszczenia pobranych próbek gleby, przyjęto cztery kategorie zależne od wartości ΣWWA (µg/kg). W badanych próbkach gleby jedynie 2% stanowiły gleby niezanieczyszczone. Pozostałe 98% próbek było w różnym stopniu skażonych; 54% stanowiły gleby słabo zanieczyszczone, a 37% zaklasyfikowano jako zanieczyszczone (w tym 17% silnie). Badania wód opadowych pozwoliły określić zmienność sezonową stężeń WWA w. wym. próbkach. Zaobserwowano wyraźnie podwyższone stężenia w sezonie zimowym. Aby sprawdzić obecność zanieczyszczeń WWA w wodach powierzchniowych, przebadano próbki wód powierzchniowych (płynących), pobranych z wybranych potoków, cieków wodnych oraz rowów melioracyjnych.

Słowa kluczowe: WWA, gleba, wody opadowe, wody powierzchniowe
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_38.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kuna, Patrycja. "Zanieczyszczenie wybranych komponentów środowiska przez wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w Dąbrowie Górniczej." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #38.
APA Patrycja Kuna (2011). Zanieczyszczenie wybranych komponentów środowiska przez wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w Dąbrowie Górniczej. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #38
ISO 690 KUNA, Patrycja. Zanieczyszczenie wybranych komponentów środowiska przez wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w Dąbrowie Górniczej. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #38.
Adres do korespondencji:
Patrycja Kuna
Główny Instytut Górnictwa
Zakład Monitoringu Środowiska
Laboratorium Analiz Związków Organicznych
pl. Gwarków 1
40-166 Katowice
Poland
e-mail: pkuna@gig.eu
Zaakceptowano do druku: 11.05.2011