Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2011 Tom 5 Zeszyt 4

Spis treści:

2011 Tom 5 Zeszyt 4, 31
w języku pl 
Mariusz Adynkiewicz-Piragas, Iwona Zdralewicz, Joanna Kryza, Iwona Lejcuś
Zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi i praktyki odnawiania zasobów wód podziemnych – założenia i wstępne wyniki projektu SHARP
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 32
w języku en 
Ondřej Babka, Andrzej Harat
Zastosowanie uranowych wód kopalnianych jako alternatywnego źródła energii i surowców
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 33
w języku pl 
January Bień, Marcin Milczarek, Jolanta Sobik-Szołtysek, Tomasz Okwiet
Optymalizacja fazy termofilowej w procesie współkompostowania osadów ściekowych i odpadów komunalnych
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 34
w języku pl 
Jolanta Bohdziewicz, Anna Świerczyńska
Dobór najkorzystniejszych warunków prowadzenia biomembranowego współoczyszczania odcieków ze składowiska odpadów komunalnych
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 35
w języku pl 
Mariusz Dudziak
Usuwanie mikoestrogenów w procesie koagulacji, sorpcji i nanofiltracji – procesy pojedyncze i układy zintegrowane
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 36
w języku pl 
Marek Kopacz, Wojciech Drzewiecki, Stanisław Twardy
Badania nad zawartością zawiesiny ogólnej w wodach powierzchniowych zlewni Raby zasilających Zbiornik Dobczycki
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 37
w języku pl 
Małgorzata Kowalska, Mariusz Dudziak, Jolanta Bohdziewicz
Usuwanie kwasów halogenooctowych z wody w bioreaktorze z enzymatyczną membraną ultrafiltracyjną
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 38
w języku pl 
Patrycja Kuna
Zanieczyszczenie wybranych komponentów środowiska przez wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w Dąbrowie Górniczej
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 39
w języku pl 
Joanna Lach, Ewa Ociepa, Ewa Okoniewska
Wpływ jonów metali ciężkich na adsorpcję Cr(VI) z roztworów wodnych na węglach aktywnych WG-12 i F-300
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 40
w języku pl 
Karolina Mielczarek, Jolanta Bohdziewicz, Anna Kwarciak-Kozłowska
Oczyszczanie ścieków koksowniczych z zastosowaniem procesu koagulacji
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 41
w języku pl 
Ewa Ociepa, Joanna Lach, Agnieszka Ociepa
Wpływ nawożenia gleb węglem brunatnym i preparatami wykonanymi na bazie węgla brunatnego na zmianę rozpuszczalności ołowiu i cynku w glebach
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 42
w języku pl 
Ewa Okoniewska, Magdalena Zabochnicka-Świątek, Joanna Lach
Sorpcja manganu w obecności kwasu ftalowego na wybranych węglach aktywnych
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 43
w języku pl 
Leszek Ośródka, Ewa Krajny, Krzysztof Klejnowski, Wioletta Rogula- -Kozłowska, Jadwiga Błaszczyk, Damian Kobus, Agnieszka Wypych
Indeks jakości powietrza jako miara zanieczyszczenia powietrza w Polsce
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 44
w języku pl 
Mariola Rajca
Usuwanie zanieczyszczeń z wód za pomocą układów zintegrowanych połączonych z filtracją membranową
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 45
w języku pl 
Wioletta Rogula-Kozłowska, Krzysztof Klejnowski, Anna Zwoździak, Izabela Sówka, Krystyna Trzepla-Nabaglo
Skład pierwiastkowy i źródła emisji pyłu PM2,5 w trzech miastach Śląska: Wrocławiu, Zabrzu i Katowicach
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 46
w języku pl 
Martyna A. Rzętała, Andrzej Jaguś, Mariusz Rzętała
Wpływ eutroficznego środowiska limnicznego na fluwialny transport zanieczyszczeń (zbiornik zaporowy Przeczyce)
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 47
w języku pl 
Aleksandra Steinhoff-Wrześniewska, Maria Strzelczyk, Franciszek Czyżyk
Gospodarka materiałowo-odpadowa w przemyśle piwowarskim
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 48
w języku pl 
Aleksandra Strugała-Wilczek, Malwina Bocheńska, Małgorzata Bebek, Krzysztof Bebek
Zastosowanie wstrzykowej analizy przepływowej z dyfuzją gazową do monitorowania stężenia jonów amonu w próbkach środowiskowych
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 49
w języku pl 
Maria Strzelczyk
Wstępne wyniki badań redukcji ładunku zanieczyszczeń w ściekach wiejskich wykorzystanych do nawadniania roślin energetycznych
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 50
w języku pl 
Amelia Woynarowska, Sylwester Żelazny, Witold Żukowski
Oczyszczanie ścieków powstających w procesie otrzymywania koncentratów cynku i ołowiu za pomocą wymieniaczy jonowych
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 51
w języku pl 
Anna Zamojska-Jaroszewicz, Krzysztof W. Szewczyk
Wytwarzanie wodoru i metanu z odpadów z produkcji biopaliw
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 52
w języku pl 
Dominika Bielec
Lichenoindykacja Bielska-Białej – syntetyczne strefy porostowe
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 53
w języku pl 
Jolanta Bohdziewicz, Mariusz Kuglarz, Bożena Mrowiec
Intensyfikacja fermentacji metanowej gnojowicy świńskiej przez wprowadzenie kosubstratu w formie bioodpadów komunalnych
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 54
w języku pl 
Damian Chmura, Paweł Nejfeld, Marta Borowska, Magdalena Mazur, Dominika Sroka, Anna Waligóra, Aleksandra Sikora
Penetracja siedlisk Kotliny Oświęcimskiej i jej otoczenia przez inwazyjne gatunki z rodzaju Reynoutria
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 55
w języku pl 
Ewa Jachniak
Ładunki związków biogennych a stopień eutrofizacji zbiornika zaporowego Kozłowa Góra
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 56
w języku pl 
Ewa Jachniak, Andrzej Jaguś
Uwarunkowania i nasilenie eutrofizacji zbiornika Tresna
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 57
w języku pl 
Henryk Kasza, Anna Mucha
Stopień zakwaszenia opadów atmosferycznych w pobliżu Bielska-Białej (w miejscowości Jasienica)
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 58
w języku pl 
Maciej Kozak
Nowa metodyka wyznaczania hydrogramu odpływu powierzchniowego na przykładzie zlewni rzeki Białej do przekroju wodowskazowego Mikuszowice
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 59
w języku pl 
Maria Łepko, Janusz Kozak, Tomasz Jurkiewicz
Zmienność termicznych pór roku w masywie Trzech Koron w Pieninach
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 60
w języku pl 
Lucyna Przywara
Ocena skuteczności zastosowania soli żelaza w oczyszczaniu ścieków przemysłowych
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 61
w języku pl 
Konrad Sikora, Józef Myrczek
Wpływ deszczy ulewnych na możliwości kształtowania się chemizmu wód podziemnych w rejonie Bielska-Białej w okresie wiosny 2010 roku
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 62
w języku pl 
Aneta Zajda, Mariusz Kuglarz, Bożena Mrowiec
Efektywność metanogenezy w warunkach współfermentacji osadów ściekowych i bioodpadów kuchennych
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 63
w języku pl 
Jan Żarnowiec, Adam Stebel
Antitrichia curtipendula – ginący mech we florze polskiej części Karpat
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 64
w języku pl 
Wacław Zyzak
Udział społeczności lokalnych w urzeczywistnianiu zrównoważonego rozwoju gmin na przykładzie gminy Lipowa.
Badanie eksploracyjne
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 65
w języku pl 
Ewa Borowicz, Maciej Kozak, Marek Madzia
Wpływ metody pozyskiwania informacji o zagospodarowaniu terenu na wartość wyznaczonego opadu efektywnego
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 66
w języku pl 
Włodzimierz Ciesielczyk, Anita Kamińska, Joanna Skoneczna
Efektywne suszenie fluidalne rozdrobnionej biomasy drzewnej
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 67
w języku pl 
Klaudiusz Grübel, Alicja Machnicka
Oddziaływanie promieniowania mikrofalowego na osad czynny
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 68
w języku pl 
Danuta Hilse, Jan Kapała, Namejs Zeltinsh
Quasi-katalityczna redukcja zanieczyszczeń w spalinach odlotowych z kotłów z rusztem stałym
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 69
w języku pl 
Henryk Klama, Anna Salachna
Interesujące zbiorowisko boru jodłowego Abies alba-Bazzania trilobata w Beskidzie Małym (Zewnętrzne Karpaty Zachodnie)
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 70
w języku pl 
Henryk Klama, Jan Żarnowiec
Mszaki zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Gościnna Dolina” w Bielsku-Białej (Pogórze Śląskie, południowa Polska)
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 71
w języku pl 
Maciej Kozak, Marek Madzia, Paulina Tyczyńska
Wpływ wybranych metod obliczeniowych na uzyskane wartości przepływu wody mierzonego młynkiem hydrometrycznym
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 72
w języku pl 
Jadwiga Malkiewicz
Ocena geotekstyliów współdziałających z geogabionami w umocnieniach przeciwerozyjnych
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 73
w języku pl 
Stanisława Przybyło, Jan Broda
Fibrylizowane włókna polipropylenowe do rozproszonego zbrojenia betonu
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 74
w języku pl 
Ewa Puszczało, Anna Świerczyńska, Jolanta Bohdziewicz
Wpływ stężenia osadu czynnego na stopień oczyszczenia odcieków ze składowiska komunalnego w bioreaktorze membranowym
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 75
w języku pl 
Beata Sładkowska-Rybka, Marian Sarna
Możliwość poprawy skuteczności odpylania w elektrofiltrze dzięki nierównomiernemu przepływowi spalin
2011 Tom 5 Zeszyt 4, 76
w języku pl 
Monika Wierzbińska, Maciej Myrdko
Ekrany akustyczne dla ograniczenia hałasu drogowego na przykładzie miasta Kęty

Znaleziono 46 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml