Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Johannes A.M. van Arendonk
Hodowla zwierząt wobec wyzwań przyszłości
Streszczenie.

W artykule omówiono problemy hodowli zwierząt stojącej wobec wyzwań przyszłości. Poruszono zagadnienia dotyczące możliwości włączania do celów hodowlanych oddziaływań chowu zwierząt na środowisko, a także wpływ genomiki, interakcji społecznych i jakości produktów zwierzęcych na programy hodowli zwierząt. Wskazano na aspekty wykorzystania hodowli zwierząt w krajach rozwijających się. Stwierdzono pilną potrzebę opracowania szczegółowych bioekonomicznych modeli w celu oceny skutków ekologicznych i ekonomicznych hodowli zwierząt. Wyzwaniem następnego półwiecza jest zwiększenie wydajności głównych gatunków zwierząt gospodarskich. Pomoże ono rozwiązać problemy żywnościowe na świecie, z jednoczesnym zmniejszeniem oddziaływania zwierząt na środowisko i utratą ich różnorodności genetycznej. Zakończenie sekwencjonowania genomu bydła mlecznego przyniosło narzędzia dla programów selekcji genomowej dla szerokiego spektrum cech. W krajach rozwiniętych są już one obecnie stosowane, zwiększając skuteczność programów hodowlanych. Techniki te umożliwiają także ocenę i wykorzystanie rodzimych ras w krajach rozwijających się. Tradycyjne systemy utrzymywania zwierząt będą ewoluować w kierunku bardziej intensywnych systemów rolnictwa zintegrowanego. Dążąc do podnoszenia produkcyjności zwierząt hodowlanych, należy pamiętać o konieczności minimalizowania ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Wielu autorów wyraża pogląd, że nie tylko ekonomiczne, lecz także inne wymierne efekty powinny być włączone do definicji celów hodowlanych. W artykule pokazano, że te same zasady stosuje się przy wprowadzaniu ekologicznych ograniczeń wag ekonomicznych dla cech także w hodowli zwierząt. Na przykład zysk w przeliczeniu na 1 kg emisji metanu prowadzi do uzyskania dokładnie tej samej wartości jak wartość wyrażona na poziomie stada, z ograniczeniem całkowitej produkcji metanu. Ujawnienie genomu bydła mlecznego otworzyło nowe możliwości, pozwalające na uzyskanie dalszych informacji o poszczególnych genach i ich wpływie na ważne cechy produkcyjne bydła. W 2005 roku powołano konsorcjum Holenderskiej Genomiki Mleka, które rozpoczęło badania nad naturalną zmiennością genetyczną cech jakościowych mleka oraz opracowało strategie dalszej poprawy jakości mleka. Celem tej inicjatywy jest zwiększenie wiedzy na temat zmienności genetycznej składu mleka przez wspólne działanie specjalistów z dziedziny genomiki, genetyki ilościowej, bioinformatyki, proteomiki i hodowli bydła mlecznego. Zgromadzono i przeanalizowano mleko i próbki DNA 2000 krów populacji holenderskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Stworzyło to unikalną bazę danych zawierającą szczegółowe informacje na temat składu mleka. Zidentyfikowano znaczną liczbę genów i regionów genomu determinujących zmienność genetyczną. Jest to ważny krok w kierunku lepszego zrozumienia regulacji składu mleka, pomocny w projektowaniu programów hodowlanych, których celem jest produkcja mleka bardziej dostosowanego do oczekiwań konsumenta.

Słowa kluczowe: program hodowlany, doskonalenie genetyczne, interakcja społeczna, emisja metanu, jakość produktu
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_30.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Arendonk, Johannes A.M. van. "Opportunities for animal breeding to meet the challenges of the future." Nauka Przyr. Technol. 5.3 (2011): #30.
APA Johannes A.M. van Arendonk (2011). Opportunities for animal breeding to meet the challenges of the future. Nauka Przyr. Technol. 5 (3), #30
ISO 690 ARENDONK, Johannes A.M. van. Opportunities for animal breeding to meet the challenges of the future. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.3: #30.
Adres do korespondencji:
Johannes A.M. van Arendonk
Animal Breeding and Genomics Centre
Wageningen University
PO Box 338
6700 AH Wageningen
The Netherlands
e-mail: Johan.vanArendonk@wur.nl
Zaakceptowano do druku: 20.07.2011