Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Hanna Sulewska, Józef Adamczyk, Dariusz Rejek
Ocena plonowania nowych mieszańców kukurydzy pastewnej (Zea mays L.) hodowli Smolice
Streszczenie.

 

W pracy dokonano analizy porównawczej 22 nowo wyhodowanych przez firmę Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. odmian mieszańcowych kukurydzy. Badania mieszańców prowadzono w ramach programu międzystacyjnego w pięciu zróżnicowanych pod względem warunków środowiskowych miejscowościach. Uzyskane wyniki skonfrontowano ze średnią trzech odmian wzorcowych ustalonych przez COBORU. Spośród 22 badanych mieszańców cztery (nr 6 – SMH 0827, nr 14 – SMH 0835, nr 13 – SMH 0834 i nr 8 – SMH 0829) plonowały istotnie lepiej od średniej wzorców, a w jednym (nr 3 – SMH 0824) zawartość suchej masy była istotnie większa niż we wzorcach. Żaden mieszaniec nie miał obydwu cech istotnie lepszych od wzorców. U dwóch mieszańców: nr 18 – SMH 0839 i nr 24 – PR39H32 (wzorzec) zauważono przełamanie ujemnej korelacji między plonem a zawartością suchej masy w ziarnie; charakteryzowały się one jednocześnie większymi od średnich wartościami plonu oraz zawartościami suchej masy. Na podstawie miary Kanga oraz przez powiększanie bądź pomniejszanie średniej o odchylenie standardowe wydzielono genotypy szczególnie przydatne w określonym rejonie użytkowania. Do najlepiej, a zarazem najstabilniej plonujących mieszańców zaliczono nr 14 – SMH 0835 i nr 6 – SMH 0827, a wyróżniającymi się pod względem zawartości suchej masy w ziarnie oraz stabilności tej cechy były mieszańce: nr 1 – SMH 0822, nr 3 – SMH 0824, nr 11 – SMH 0832 i nr 22 – SMH 0843. Za dobrze rokujące uznano odmiany nr 6 – SMH 0827 (w 2008 roku) oraz nr 18 – SMH 0839 (w 2009 roku) i zgłoszono je do badań rejestrowych COBORU.

 

Słowa kluczowe: nowe mieszańce kukurydzy, plon, sucha masa
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom5/zeszyt1/art_2.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sulewska, Hanna, et al. "Ocena plonowania nowych mieszańców kukurydzy pastewnej (Zea mays L.) hodowli Smolice." Nauka Przyr. Technol. 5.1 (2011): #2.
APA Hanna Sulewska, Józef Adamczyk, Dariusz Rejek (2011). Ocena plonowania nowych mieszańców kukurydzy pastewnej (Zea mays L.) hodowli Smolice. Nauka Przyr. Technol. 5 (1), #2
ISO 690 SULEWSKA, Hanna, ADAMCZYK, Józef, REJEK, Dariusz. Ocena plonowania nowych mieszańców kukurydzy pastewnej (Zea mays L.) hodowli Smolice. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.1: #2.
Adres do korespondencji:
Hanna Sulewska
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Mazowiecka 45/46
60-623 Poznań
Poland
e-mail: sulewska@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 26.10.2010