Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jolanta Bohdziewicz, Anna Świerczyńska
Dobór najkorzystniejszych warunków prowadzenia biomembranowego współoczyszczania odcieków ze składowiska odpadów komunalnych
Streszczenie.

Badania współoczyszczania odcieków ze składowiska komunalnego prowadzono w bioreaktorze membranowym wyposażonym w zanurzeniowy mikrofiltracyjny moduł kapilarny i pracującym jako sekwencyjny reaktor SBR w cyklach 12- i 24-godzinnym. Udział procentowy odcieków w mieszaninie ze ściekami syntetycznymi zmieniano w zakresie 5-40% obj. Stężenie osadu czynnego w bioreaktorze kształtowało się na poziomie 4,0 g/dm3, a jego obciążenie substratowe było równe 0,1 g ChZT na 1gsm·d. Stopień oczyszczenia ścieków oceniano na podstawie obniżenia wartości wskaźników zanieczyszczeń organicznych, tj. ChZT, BZT5, OWO, OW oraz stężeń substancji biogennych – azotu amonowego, azotanowego i fosforu. Wykazano, że w obu przebadanych systemach pracy bioreaktora efektywności współoczyszczania odcieków były porównywalne, a udział odcieków w mieszaninie ścieków oczyszczanych nie powinien przekraczać 5% obj. Z uwagi na to, że i dla tej ilości odcieków stężenia azotu azotanowego i fosforu ogólnego przekraczały wartości normowane, poddano je procesowi doczyszczania w procesie odwróconej osmozy.

Słowa kluczowe: odcieki ze składowiska komunalnego, bioreaktor membranowy, kapilarny moduł zanurzeniowy, osad czynny, odwrócona osmoza
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_34.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bohdziewicz, Jolanta, and Anna Świerczyńska. "Dobór najkorzystniejszych warunków prowadzenia biomembranowego współoczyszczania odcieków ze składowiska odpadów komunalnych." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #34.
APA Jolanta Bohdziewicz, Anna Świerczyńska (2011). Dobór najkorzystniejszych warunków prowadzenia biomembranowego współoczyszczania odcieków ze składowiska odpadów komunalnych. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #34
ISO 690 BOHDZIEWICZ, Jolanta, ŚWIERCZYńSKA, Anna. Dobór najkorzystniejszych warunków prowadzenia biomembranowego współoczyszczania odcieków ze składowiska odpadów komunalnych. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #34.
Adres do korespondencji:
Jolanta Bohdziewicz
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
Politechnika Śląska w Gliwicach

ul. Akademicka 2 a
40-875 Gliwice
Poland
e-mail: anna.swierczynska@polsl.pl
Zaakceptowano do druku: 11.05.2011