Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Mirosław M. Michalski
Tradycyjne i regionalne produkty żywnościowe w Polsce i Unii Europejskiej – legislacja i bezpieczeństwo żywnościowe
Streszczenie.

W pracy przedstawiono aktualny stan prawny i stan wymagań higienicznych w odniesieniu do żywności tradycyjnej i regionalnej. Produkcja tej żywności musi się odbywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne. Zagadnienia prawne związane z wytwarzaniem produktów metodami tradycyjnymi oraz z ochroną produktów regionalnych są zawarte w Rozporządzeniach Rady (WE): nr 509/2006 oraz 510/2006. Określają one zasady znakowania oraz wymagania dla trzech grup produktów spożywczych: Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności (GTS), Chronionej Nazwy Pochodzenia (ChNP) oraz Chronionego Oznaczenia Geograficznego (ChOG). Producenci muszą taką żywność produkować zgodnie z ogólnymi zasadami higieny. W celu ochrony konsumentów żywność tradycyjna i regionalna podlega systemowi kontroli zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 882/2004. Produkty przed przekazaniem ich do obrotu handlowego powinny być sprawdzane pod względem zgodności ze specyfikacją. Kontrola zgodności ze specyfikacją procesu/składu produktów rolnych i środków spożywczych jest zapewniana przez jeden lub kilka organów kontrolnych w danym kraju oraz/lub jednostki certyfikujące produkty. Jednostki certyfikujące muszą spełnić normę EN 45011 lub wymagania przewodnika 65 ISO/IEC i muszą być akredytowane. Środki spożywcze nie powinny zawierać mikroorganizmów, ich toksyn ani metabolitów w ilościach stanowiących zagrożenie dla zdrowia ludzi. Przedsiębiorstwo produkujące żywność regionalną i tradycyjną jest zobowiązane przestrzegać wymagań mikrobiologicznych. Produkty powinny być monitorowane, zgodnie z krajowym planem monitoringu, w zakresie pozostałości pestycydów, metali ciężkich, dioksyn czy też substancji hamujących oraz stosowania dodatków. W celu promocji naszej żywności tradycyjnej i regionalnej działa w naszym kraju kilka organizacji, w tym Polska Izba Produktów Regionalnych i Lokalnych oraz Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej na UW-M w Olsztynie.

Słowa kluczowe: produkty tradycyjne, produkty regionalne, GTS, ChNP, ChOG
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_23.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Michalski, Mirosław M.. "Traditional and regional food products in Poland and European Union – legislation and food safety." Nauka Przyr. Technol. 5.3 (2011): #23.
APA Mirosław M. Michalski (2011). Traditional and regional food products in Poland and European Union – legislation and food safety. Nauka Przyr. Technol. 5 (3), #23
ISO 690 MICHALSKI, Mirosław M.. Traditional and regional food products in Poland and European Union – legislation and food safety. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.3: #23.
Adres do korespondencji:
Mirosław M. Michalski
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Poland
e-mail: mmichal@piwet.pulawy.pl
Zaakceptowano do druku: 15.03.2011