Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Krystyna Ciarkowska, Ewa Hanus-Fajerska
Porównanie właściwości fizyczno-chemicznych i biologicznych materiałów poflotacyjnych obsadzonych zróżnicowanym materiałem roślinnym
Streszczenie.

Celem pracy było porównanie wpływu materiału roślinnego, stosowanego w trakcie biologicznej rekultywacji zwałowiska materiałów po flotacji rud cynku i ołowiu, na wybrane właściwości fizyczno-chemiczne i biologiczne podłoża. Sposób zagospodarowania skarp osadnika wywierał wpływ na zawartość węgla organicznego i azotu ogólnego w próbach podłoża pobranych z badanych stanowisk. Nagromadzenie tych pierwiastków oznaczono w podłożach poroś­niętych darnią pochodzącą z hydroobsiewu oraz w podłożu porośniętym w wyniku 10-letniej sukcesji. Pędy Prunus spinosa, charakteryzowały się większym stopniem akumulacji kadmu, ołowiu i cynku niż rośliny z rodziny Poaceae. Aktywność ureazy była wprost proporcjonalna do stopnia pokrycia powierzchni stanowiska przez rośliny, dlatego największą aktywnością omawianego enzymu charakteryzowało się podłoże skarpy porośniętej darnią powstałą w wyniku sukcesji. Rezultaty doświadczenia wskazały na możliwości zastosowania Prunus spinosa do rekultywacji biologicznej skarpy osadnika materiałów poflotacyjnych.

 

Słowa kluczowe: osadnik materiałów po flotacji rud cynku i ołowiu, metale ciężkie, aktywność ureazy, Prunus spinosa
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_122.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ciarkowska, Krystyna, and Ewa Hanus-Fajerska. "Porównanie właściwości fizyczno-chemicznych i biologicznych materiałów poflotacyjnych obsadzonych zróżnicowanym materiałem roślinnym ." Nauka Przyr. Technol. 5.6 (2011): #122.
APA Krystyna Ciarkowska1, Ewa Hanus-Fajerska2 (2011). Porównanie właściwości fizyczno-chemicznych i biologicznych materiałów poflotacyjnych obsadzonych zróżnicowanym materiałem roślinnym . Nauka Przyr. Technol. 5 (6), #122
ISO 690 CIARKOWSKA, Krystyna, HANUS-FAJERSKA, Ewa. Porównanie właściwości fizyczno-chemicznych i biologicznych materiałów poflotacyjnych obsadzonych zróżnicowanym materiałem roślinnym . Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.6: #122.
Adres do korespondencji:
Krystyna Ciarkowska
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
Poland

e-mail: rrciarko@cyf-kr.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 26.09.2011