Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Hanna Piekarska-Boniecka, Idzi Siatkowski, Alicja Szabelska
Ocena przydatności miar podobieństwa dla porównania jednostek strukturalnych biocenoz
Streszczenie.

Wykorzystano badania florystyczne i faunistyczne dotyczące zgrupowań parazytoidów z podrodziny Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) w krajobrazie rolniczym o trzech stopniach mozaikowatości – niskim, średnim i wysokim. Otrzymane dane poddano analizie jakościowo-ilościowej z wykorzystaniem 12 miar podobieństwa, a wyniki przedstawiono w postaci dendrogramów. Ponadto zastosowano test Mantela weryfikujący hipotezy o miarach podobnych. Dendrogram wykreślony dla analizowanych miar podobieństwa pozwolił wskazać miary podobieństwa należące do tej samej grupy. Stwierdzono, że miary Braya, Jaccarda i Kulczyńskiego stanowiły jedną grupę, miary Horna i Morisity, miary binomialna i Gowera, miary Euklidesa i Manhattana oraz miary Chao i Mountforda stanowiły kolejne grupy miar podobnych, natomiast miara Canberra nie wykazywała podobieństwa do żadnej z analizowanych miar. W ramach każdej z grup miary podobieństwa można stosować zamiennie. Ponadto stwierdzono, że miarami najbardziej odpowiednimi dla porównań jednostek strukturalnych biocenoz są miary Braya, Jaccarda i Kulczyńskiego.

 

Słowa kluczowe: struktura biocenoz, analiza skupień, dendrogram, fauna, Pimplinae, flora, analiza wielowymiarowa, miary podobieństwa
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_111.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Piekarska-Boniecka, Hanna, et al. "The usefulness of similarity coefficients in the comparison of biocenosis structural units." Nauka Przyr. Technol. 5.6 (2011): #111.
APA Hanna Piekarska-Boniecka1, Idzi Siatkowski2, Alicja Szabelska2 (2011). The usefulness of similarity coefficients in the comparison of biocenosis structural units. Nauka Przyr. Technol. 5 (6), #111
ISO 690 PIEKARSKA-BONIECKA, Hanna, SIATKOWSKI, Idzi, SZABELSKA, Alicja. The usefulness of similarity coefficients in the comparison of biocenosis structural units. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.6: #111.
Adres do korespondencji:
Hanna Piekarska-Boniecka
Katedra Entomologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: boniecka@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 13.05.2011