Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Marek Selwet, Mariola Galbas, Filip Porzucek
Lekooporność na wybrane chemioterapeutyki szczepów Escherichia coli izolowanych od prosiąt
Streszczenie.

Escherichia coli stanowi ważny czynnik powstawania biegunek sekrecyjnych u prosiąt. Istotna okazuje się lekooporność szczepów tych bakterii na stosowane w leczeniu tej grupy zwierząt antybiotyki. Prowadzone badania miały na celu określenie wybranych cech fenotypowych izolatów E. coli izolowanych od prosiąt wykazujących biegunkę oraz od osobników zdrowych, bez jelitowej postaci kolibakteriozy. Badaniami objęto 103 szczepy E. coli pozyskane z wymazów z prostnicy od 103 prosiąt osesków (wiek 1-7 dni) wykazujących objawy biegunki. Kontrolę stanowiły 54 szczepy izolowane od prosiąt (w wieku 1-7 dni) bez objawów klinicznych biegunki. Po zastosowaniu zestawu API 20 E określono 18 cech biochemicznych, które pozwoliły na oznaczenie badanych izolatów jako E. coli. Na podstawie szeregu cech biochemicznych badanych szczepów wyodrębniono ich trzy grupy, oznaczone jako: A, B, C. Test PCR na obecność typowego dla E. coli genu uspA wykazał, że wszystkie analizowane izolaty bakteryjne, bez względu na profil biochemiczny, miały zdolność amplifikacji fragmentu produktu o masie 884 pz, co pozwoliło je zaliczyć do gatunku E. coli. W celu określenia zdolności hemolizy bakterie posiano na podłożu agarowym z dodatkiem 5% krwi baraniej. Stwierdzono, że większość izolatów pochodzących od chorych prosiąt ma właściwości hemolityczne, kolejno: 86,7% (profil A), 90,2% (profil B), 58,8% (profil C). W przypadku prosiąt zdrowych zdolność hemolizy stwierdzono dla dwóch profili: A (9,1%) i B (5,9%). Testowane izolaty charakteryzowały się różnym stopniem oporności na użyte do badań antybiotyki. Odnotowano małą skuteczność działania in vitro erytromycyny. Odsetek izolatów opornych wynosił u prosiąt chorych 98,1%, a u zdrowych 96,3%, lecz nie były to różnice istotne statystycznie (P < 0,01).

 

Słowa kluczowe: antybiotyki, lekooporność, hemoliza
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_4_94.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Selwet, Marek, et al. "Lekooporność na wybrane chemioterapeutyki szczepów Escherichia coli izolowanych od prosiąt." Nauka Przyr. Technol. 4.6 (2010): #94.
APA Marek Selwet, Mariola Galbas, Filip Porzucek (2010). Lekooporność na wybrane chemioterapeutyki szczepów Escherichia coli izolowanych od prosiąt. Nauka Przyr. Technol. 4 (6), #94
ISO 690 SELWET, Marek, GALBAS, Mariola, PORZUCEK, Filip. Lekooporność na wybrane chemioterapeutyki szczepów Escherichia coli izolowanych od prosiąt. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.6: #94.
Adres do korespondencji:
Marek Selwet
Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu
ul. Szydłowska 50
60-656 Poznań
Poland
e-mail: mselwet@jay.au.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 18.10.2010