Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Agnieszka Mocek-Płóciniak, Aleksandra Sawicka
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w glebach sąsiadujących z Hutą Miedzi
Streszczenie.

Celem pracy było oznaczenie koncentracji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w próbkach glebowych pobranych w byłej strefie ochrony sanitarnej Huty Miedzi „Legnica” w latach 2003 i 2005 oraz określenie ich wpływu na rozwój poszczególnych grup drobnoustrojów. Próbki glebowe pobrano z poziomów wierzchnich czarnych ziem i gleb płowych. Punkty badawcze znajdowały się w dwóch transektach w różnych odległościach od Huty Miedzi „Legnica”. Analizowane gleby wykazują wyrównane uziarnienie oraz zróżnicowany odczyn i różną zawartość materii organicznej. Wszystkie próbki glebowe objęte badaniami zawierały poniżej 30 µg·kg-1 sumy WWA, tym samym wykazywały naturalną zawartość analizowanych ksenobiotyków organicznych (0° – gleby niezanieczyszczone). Nie stwierdzono także korelacji pomiędzy sumą WWA a liczebnością mikroorganizmów.

 

Słowa kluczowe: gleba, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, mikroorganizmy
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt6/art_87.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Mocek-Płóciniak, Agnieszka, and Aleksandra Sawicka. "Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w glebach sąsiadujących z Hutą Miedzi ." Nauka Przyr. Technol. 4.6 (2010): #87.
APA Agnieszka Mocek-Płóciniak, Aleksandra Sawicka (2010). Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w glebach sąsiadujących z Hutą Miedzi . Nauka Przyr. Technol. 4 (6), #87
ISO 690 MOCEK-PłóCINIAK, Agnieszka, SAWICKA, Aleksandra. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w glebach sąsiadujących z Hutą Miedzi . Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.6: #87.
Adres do korespondencji:
Agnieszka Mocek-Płóciniak
Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Szydłowska 50
60-656 Poznań
Poland
e-mail: agam-p@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 18.10.2010