Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Ewa Jastrzębska
Wpływ fungicydu Unix 75 WG i insektycydów: Nomolt 150 SC i Dursban 480 EC na liczebność mikroorganizmów glebowych i właściwości fizyczno-chemiczne gleby
Streszczenie.

Celem badań było określenie wpływu zwiększającego się zanieczyszczenia fungicydem Unix 75 WG i insektycydami: Nomolt 150 SC i Dursban 480 EC (0, 0,05, 0,5, 5,0, 50, 500 mg·kg-1 s.m. gleby, w przeliczeniu na substancję czynną) gleby brunatnej o składzie granulometrycznym piasku gliniastego na liczebności bakterii: amonifikacyjnych, immobilizujących azot, Azotobacter spp. i Arthrobacter spp. oraz na właściwości fizyczno-chemiczne gleby: pH, kwasowość hydrolityczną, sumę zasadowych kationów wymiennych, pojemność kompleksu sorpcyjnego, stopień wysycenia gleby kationami zasadowymi oraz zawartość węgla organicznego. Badania wykazały niejednakową wrażliwość testowanych grup i rodzajów bakterii na stosowane środki ochrony roślin. Liczebność bakterii amonifikacyjnych, immobilizujących azot, Azotobacter spp. i Arthrobacter spp. była uzależniona także od rodzaju biocydu, jego dawki i terminu badań. Unix 75 WG, Nomolt 150 SC i Dursban 480 EC hamowały namnażanie się bakterii Azotobacter spp. i Arthrobacter spp., a nie oddziaływały negatywnie na bakterie amonifikacyjne. Namnażanie się Arthrobacter spp. najsilniej hamował Unix 75 WG, a Azotobacter spp. – Dursban 480 EC. Zanieczyszczenie gleby fungicydem i insektycydami w niewielkim stopniu wpłynęło na właściwości fizyczno-chemiczne gleby. Jedynie duże dawki insektycydów Nomolt 150 SC i Dursban 480 EC (500 mg·kg-1 s.m. gleby) spowodowały niewielkie zmniejszenie się wartości pH gleby, sumy zasadowych kationów wymiennych, obniżenie poziomu wysycenia gleby kationami zasadowymi, zmniejszenie pojemności kompleksu sorpcyjnego gleby oraz wzrost kwasowości hydrolitycznej.

Słowa kluczowe: zanieczyszczenie gleby, fungicyd, insektycydy, liczebność mikroorganizmów, właściwości fizyczno-chemiczne gleby
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_4_80.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jastrzębska, Ewa. "Wpływ fungicydu Unix 75 WG i insektycydów: Nomolt 150 SC i Dursban 480 EC na liczebność mikroorganizmów glebowych i właściwości fizyczno-chemiczne gleby." Nauka Przyr. Technol. 4.6 (2010): #80.
APA Ewa Jastrzębska (2010). Wpływ fungicydu Unix 75 WG i insektycydów: Nomolt 150 SC i Dursban 480 EC na liczebność mikroorganizmów glebowych i właściwości fizyczno-chemiczne gleby. Nauka Przyr. Technol. 4 (6), #80
ISO 690 JASTRZęBSKA, Ewa. Wpływ fungicydu Unix 75 WG i insektycydów: Nomolt 150 SC i Dursban 480 EC na liczebność mikroorganizmów glebowych i właściwości fizyczno-chemiczne gleby. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.6: #80.
Adres do korespondencji:
Ewa Jastrzębska
Katedra Mikrobiologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
pl. Łódzki 3
10-727 Olsztyn
Poland
e-mail: ewa.jastrzebska@uwm.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 18.10.2010