Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Edyta Boros, Małgorzata Baćmaga, Jadwiga Wyszkowska, Jan Kucharski
Wpływ zanieczyszczenia gleby niklem na liczebność drobnoustrojów glebowych
Streszczenie.

W doświadczeniu wazonowym określono wpływ zanieczyszczenia gleby niklem na jej właściwości mikrobiologiczne. Próbki glebowe zanieczyszczono niklem w postaci NiCl2 · 6H2O i NiSO4 · 7H2O, w następujących dawkach: 100, 200, 300 i 400 mg Ni2+ na 1 kg. Badania przeprowadzono na dwóch gatunkach gleb: piasku gliniastym oraz glinie lekkiej, użytkowanych w systemie obsianym i nieobsianym. W 14., 28., 42. i 56. dniu trwania doświadczenia oznaczono liczebność drobnoustrojów glebowych: bakterii oligotroficznych, Azotobacter, promieniowców i grzybów. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż zanieczyszczenie gleby niklem spowodowało zmniejszenie liczebności bakterii z rodzaju Azotobacter oraz zwiększenie liczebności pozostałych grup drobnoustrojów: bakterii oligotroficznych, promieniowców i grzybów. Chlorek niklu powodował większe zakłócenia niż siarczan niklu w liczebności badanych grup drobnoustrojów. Większą liczebność bakterii oligotroficznych, Azotobacter, promieniowców i grzybów zaobserwowano w glinie lekkiej oraz w glebie obsianej niż w piasku gliniastym i glebie nieobsianej.

 

Słowa kluczowe: zanieczyszczenie, gleba, nikiel, liczebność drobnoustrojów
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt6/art_71.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Boros, Edyta, et al. "Wpływ zanieczyszczenia gleby niklem na liczebność drobnoustrojów glebowych." Nauka Przyr. Technol. 4.6 (2010): #71.
APA Edyta Boros, Małgorzata Baćmaga, Jadwiga Wyszkowska, Jan Kucharski (2010). Wpływ zanieczyszczenia gleby niklem na liczebność drobnoustrojów glebowych. Nauka Przyr. Technol. 4 (6), #71
ISO 690 BOROS, Edyta, et al. Wpływ zanieczyszczenia gleby niklem na liczebność drobnoustrojów glebowych. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.6: #71.
Adres do korespondencji:
Edyta Boros
Katedra Mikrobiologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
pl. Łódzki 3
10-727 Olsztyn
Poland
e-mail: edyta.boros@uwm.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 18.10.2010