Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2010 Tom 4 Zeszyt 6

Spis treści:

2010 Tom 4 Zeszyt 6, 68
w języku pl 
Małgorzata Baćmaga, Edyta Boros, Jan Kucharski, Jadwiga Wyszkowska
Oddziaływanie herbicydu akord 180 OF na aktywność biologiczną gleby
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 69
w języku pl 
Helena Bis, Krzysztof Frączek, Ewa Mędrela-Kuder
Produkcja mikotoksyn przez grzyby wyizolowane z warzyw okopowych
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 70
w języku pl 
Andrzej Borkowski, Mateusz Szala
Wpływ pochodnych 1,2,4,5-tetrazyny na wzrost bakterii glebowych oraz aktywność enzymatyczną w glebie
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 71
w języku pl 
Edyta Boros, Małgorzata Baćmaga, Jadwiga Wyszkowska, Jan Kucharski
Wpływ zanieczyszczenia gleby niklem na liczebność drobnoustrojów glebowych
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 72
w języku pl 
Maria J. Chmiel, Aneta Maciąg
Ocena stanu sanitarnego zbiornika wodnego w Kryspinowie
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 73
w języku pl 
Krzysztof Cieniek, Katarzyna Kubiak, Julitta Gajewska
Zastosowanie metody optoelektronicznej do mikrobiologicznej oceny jakości wody pitnej
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 74
w języku pl 
Grażyna Durska
Antagonistyczne interakcje pomiędzy metylotrofami wyizolowanymi z gleby ryzosferowej i pozaryzosferowej jęczmienia oraz innymi mikroorganizmami glebowymi
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 75
w języku pl 
Krzysztof Frączek, Jacek Grzyb
Badania nad rozprzestrzenianiem się aerozolu grzybowego na terenie Krakowa
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 76
w języku pl 
Anna Maria Gajda, Barbara Przewłoka, Karolina Gawryjołek
Ocena oddziaływania systemu uprawy roli na środowisko glebowe na podstawie zmian parametrów mikrobiologicznej aktywności gleby
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 77
w języku pl 
Mariola Galbas, Marek Selwet, Piotr Dullin, Filip Porzucek, Witold Skrzypczak
Interakcje występujące pomiędzy mikroorganizmami w kiszonkach z sorgo a bakteriami wyizolowanymi z pysków i odbytów krów
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 78
w języku pl 
Anna Gałązka, Maria Król, Andrzej Perzyński
Wykorzystanie kwasów fenolowych jako jedynego źródła węgla przez bakterie z rodzaju Azospirillum wiążące azot
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 79
w języku pl 
Jacek Grzyb, Krzysztof Frączek
Badania nad rozprzestrzenianiem się aerozolu bakteryjnego w Krakowie
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 80
w języku pl 
Ewa Jastrzębska
Wpływ fungicydu Unix 75 WG i insektycydów: Nomolt 150 SC i Dursban 480 EC na liczebność mikroorganizmów glebowych i właściwości fizyczno-chemiczne gleby
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 81
w języku pl 
Justyna Klama, Małgorzata Jędryczka, Halina Wiśniewska, Piotr Gajewski
Ocena stopnia rozwoju oraz kondycji fizjologicznej ozimych roślin pszenicy i rzepaku w uprawie z zastosowaniem Efektywnych Mikroorganizmów
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 82
w języku pl 
Justyna Klama, Tomasz Kleiber
Wpływ fertygacji manganem na liczebność mikroflory podłoża oraz plonowanie pomidora uprawianego w wełnie mineralnej
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 83
w języku pl 
Justyna Klama, Agnieszka Wolna-Maruwka, Alicja Niewiadomska
Wpływ koinokulacji bakteriami diazotroficznymi na rozwój siewek pszenicy zwyczajnej
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 84
w języku pl 
Andrzej Mocek, Agnieszka Mocek-Płóciniak
Ksenobiotyki w środowisku glebowym Polski
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 85
w języku pl 
Andrzej Mocek, Wojciech Owczarzak
Gleba jako naturalne środowisko przyrodnicze
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 86
w języku pl 
Agnieszka Mocek-Płóciniak
Wykorzystanie aktywności enzymatycznej do oceny wpływu antropogenicznych zmian wywołanych przez metale ciężkie w środowisku glebowym
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 87
w języku pl 
Agnieszka Mocek-Płóciniak, Aleksandra Sawicka
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w glebach sąsiadujących z Hutą Miedzi
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 88
w języku pl 
Małgorzata Natywa, Katarzyna Ambroży, Aleksandra Sawicka
Zmiany liczebności wybranych grup mikroorganizmów glebowych pod uprawą kukurydzy w zależności od fazy rozwojowej rośliny i stosowania zabiegu deszczowania
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 89
w języku pl 
Małgorzata Natywa, Katarzyna Ambroży, Aleksandra Sawicka, Agnieszka Wolna-Maruwka
Aktywność respiracyjna i dehydrogenazowa gleby pod uprawą kukurydzy w zależności od różnych dawek nawozu azotowego
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 90
w języku pl 
Alicja Niewiadomska, Tomasz Kleiber, Justyna Klama, Dorota Swędrzyńska
Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego na dynamikę składu mikrobiologicznego gleby i aktywność enzymatyczną dehydrogenaz pod trawnikiem
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 91
w języku pl 
Alicja Niewiadomska, Hanna Sulewska, Katarzyna Głuchowska
Wpływ związków mineralnych MIP na aktywność mikrobiologiczną gleby pod uprawą wybranych roślin rolniczych
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 92
w języku pl 
Monika Piotrowska, Agnieszka Wolna-Maruwka
Stan sanitarny osadów ściekowych pochodzących z wybranych oczyszczalni ścieków województwa wielkopolskiego
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 93
w języku pl 
Anna Prędecka, Józef Chojnicki, Stefan Russel
Wpływ wiosennego wypalania traw na liczebność bakterii i aktywność dehydrogenaz glebowych
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 94
w języku pl 
Marek Selwet, Mariola Galbas, Filip Porzucek
Lekooporność na wybrane chemioterapeutyki szczepów Escherichia coli izolowanych od prosiąt
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 95
w języku pl 
Dorota Swędrzyńska, Alicja Niewiadomska, Agnieszka Wolna-Maruwka
Sposób inokulacji a efektywność zasiedlania ryzosfery owsa (Avena sativa L.) i kukurydzy (Zea mays L.) przez bakterie z rodzaju Azospirillum
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 96
w języku pl 
Żaneta Swędzioł, Agnieszka Mrozik
Profile kwasów tłuszczowych dzikiego i modyfikowanego genetycznie szczepu Pseudomonas vesicularis w czasie rozkładu fenolu w glebie
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 97
w języku pl 
Agnieszka Wolna-Maruwka, Justyna Klama, Alicja Niewiadomska, Małgorzata Natywa, Monika Piotrowska, Anna Orchowska
Przeżywalność bakterii z rodziny Enterobacteriaceae w kompostach sporządzonych na bazie osadu ściekowego
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 98
w języku pl 
Agnieszka Wolna-Maruwka, Anita Schroeter-Zakrzewska, Klaudia Borowiak
Wpływ preparatu EM na stan mikrobiologiczny podłoża przeznaczonego do uprawy pelargonii (Pelargonium × hortorum)
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 99
w języku pl 
Janusz Augustynowicz, Stefan Pietkiewicz, Mohamed Hazem Kalaji, Stefan Russel
Wpływ nawożenia osadem ściekowym na wybrane parametry biologii gleby oraz wydajności aparatu fotosyntetycznego ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita (L.) Rusby)
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 100
w języku pl 
Krzysztof Frączek
Występowanie promieniowców (Actinomycetes) w środowisku glebowym w uprawie roślin rolniczych w pobliżu składowiska odpadów komunalnych
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 101
w języku pl 
Julitta Gajewska, Leszek Babiński, Joanna Cywińska
Charakterystyka mikroflory zasiedlającej celulozę nasączoną biocydami przeznaczonymi do konserwacji drewna archeologicznego w Biskupinie
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 102
w języku pl 
Katarzyna Kubiak, Leszek Babiński, Joanna Cywińska, Agnieszka Sadowska, Krzysztof Cieniek, Julitta Gajewska
Identyfikacja molekularna bakterii wyizolowanych z wody Jeziora Biskupińskiego oraz współczesnego drewna dębu i sosny zalegającego w glebie na stanowisku archeologicznym w Biskupinie
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 103
w języku pl 
Ewa Mędrela-Kuder, Helena Bis
Zmiany koncentracji zarodników grzybów z rodzajów Aspergillus i Penicillium w powietrzu atmosferycznym w dzielnicy Czyżyny w Krakowie
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 104
w języku pl 
Hanna Rekosz-Burlaga, Anna Chróst, Julitta Gajewska
Aktywność dezynfekcyjna wody Ecofair
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 105
w języku pl 
Hanna Rekosz-Burlaga, Małgorzata Waszewska
Wpływ różnorodności gatunkowej traw i dżdżownic Aporrectodea caliginosa na liczebność Azospirillum spp. w glebie
2010 Tom 4 Zeszyt 6, 106
w języku en 
Urszula Wachowska, Anna Daria Stasiulewicz-Paluch, Elżbieta Kowalska
Selekcja epifitycznych i endofitycznych grzybów drożdżoidalnych jako potencjalnych antagonistów sprawcy szarej pleśni truskawki

Znaleziono 39 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml