Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Paweł Prus, Wiesław Wiśniewolski, Jacek Szlakowski, Irena Borzęcka, Paweł Buras, Jan Błachuta, Piotr Dębowski, Marek Jelonek, Mariusz Klich, Krzysztof Kukuła, Janusz Ligięza, Mirosław Przybylski, Grzegorz Radtke, Andrzej Witkowski, Roman Żurek
Rozwój ogólnoeuropejskiej metody oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie ichtiofauny – Europejski Wskaźnik Ichtiologiczny (EFI+)
Streszczenie.

Ramowa Dyrektywa Wodna określa ramy działania mające służyć poprawie jakości ekologicznej wód powierzchniowych Wspólnoty. Istotną rolę w ocenie stanu ekologicznego wód odgrywać mają elementy biologiczne, takie jak: fitoplankton, fitobentos, makrofity, bezkręgowce denne i ryby. W 2004 r. opracowano Europejski Wskaźnik Ichtiologiczny (European Fish Index, EFI), który w zamierzeniu miał zapewnić standardowe narzędzie wspomagające realizację Ramowej Dyrektywy Wodnej. Do sporządzenia i testowania wskaźnika EFI wykorzystano archiwalne dane z elektropołowów prowadzonych w rzekach kilkunastu krajów, przeważnie z Europy Zachodniej i Południowej. Możliwość zastosowania tak opracowanego wskaźnika EFI okazała się ograniczona do typów rzek przeważających w bazie danych stanowiących podstawę jego opracowania. Testowanie przydatności wskaźnika do oceny rzek nizinnych, przeważających w północno-wschodnich regionach UE (np. w centralnej i północnej Polsce, północnych Niemczechi Finlandii) wykazało znaczną rozbieżność wyników uzyskanych za pomocą wskaźnika EFIi ocen dokonywanych innymi metodami. Stwierdzenie ograniczonej stosowalności wskaźnika EFI w niektórych regionach UE spowodowało potrzebę udoskonalenia opracowanego narzędzia, tak aby mogło ono się stać uniwersalną metodą waloryzacji stanu ekologicznego rzek na podstawie ichtiofauny w skali całej Wspólnoty. W tym celu w latach 2007-2009 realizowany jest przez konsorcjum 14 instytucji z różnych krajów UE projekt „Udoskonalenie i rozszerzenie przestrzenne Europejskiego Wskaźnika Ichtiologicznego EFI+” (Improvement and spatial extension of the European Fish Index EFI+). Wynikiem tego projektu będzie wskaźnik oceny stanu ekologicznego wód na podstawie ichtiofauny o szerszym zakresie stosowalności, obejmującym większość typów wód w krajach UE.

Słowa kluczowe: ocena stanu ekologicznego rzek na podstawie ichtiofauny, Unia Europejska, Ramowa Dyrektywa Wodna
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_98.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Prus, Paweł, et al. "Rozwój ogólnoeuropejskiej metody oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie ichtiofauny – Europejski Wskaźnik Ichtiologiczny (EFI+)." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #98.
APA Paweł Prus, Wiesław Wiśniewolski, Jacek Szlakowski, Irena Borzęcka, Paweł Buras, Jan Błachuta, Piotr Dębowski, Marek Jelonek, Mariusz Klich, Krzysztof Kukuła, Janusz Ligięza, Mirosław Przybylski, Grzegorz Radtke, Andrzej Witkowski, Roman Żurek (2009). Rozwój ogólnoeuropejskiej metody oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie ichtiofauny – Europejski Wskaźnik Ichtiologiczny (EFI+). Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #98
ISO 690 PRUS, Paweł, et al. Rozwój ogólnoeuropejskiej metody oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie ichtiofauny – Europejski Wskaźnik Ichtiologiczny (EFI+). Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #98.
Adres do korespondencji:
Paweł Prus
Zakład Rybactwa Rzecznego
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie
ul. Główna 48
Żabieniec
05-500 Piaseczno
Poland
e-mail: rzeki@infish.com.pl
Zaakceptowano do druku: 28.04.2009