Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Agnieszka E. Ławniczak, Krzysztof Szoszkiewicz, Szymon Jusik, Beata Hryc-Jusik, Jerzy Kupiec, Ewa Rembiałkowska
Problemy wdrażania programu ochrony siedlisk na przykładzie Brodnickiego Parku Krajobrazowego
Streszczenie.

Badania przeprowadzono w 2005 roku na terenach nieleśnych Brodnickiego Parku Krajobrazowego, w którego obrębie znajduje się Bagienna Dolina Drwęcy, będąca częścią sieci Natura 2000. Badania te pozwoliły na ustalenie aktualnego stanu pokrywy roślinnej BPK i określenie udziału zbiorowisk reprezentujących poszczególne jednostki syntaksonomiczne. Stwierdzono, że jedynie część występujących fitocenoz podlega ochronie według Dyrektywy Siedliskowej. Większość wyróżnionych zbiorowisk szuwarowych i łąkowych, nadających charakter Bagiennej Dolinie Drwęcy, tak jak i innym niżowym dolinom w Polsce, nie jest ujęta w Dyrektywie. Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, że chronione gatunki roślin szczególnie licznie występowały w zbiorowiskach, które nie są obecnie uwzględnione na liście siedlisk podlegających ochronie w ramach programu Natura 2000. Taki stan rzeczy wskazuje na potrzebę adaptacji europejskich przepisów do warunków Polski.

Słowa kluczowe: ochrona siedlisk, ochrona przyrody, Dyrektywa Siedliskowa, Natura 2000
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_94.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ławniczak, Agnieszka E., et al. "Problemy wdrażania programu ochrony siedlisk na przykładzie Brodnickiego Parku Krajobrazowego." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #94.
APA Agnieszka E. Ławniczak, Krzysztof Szoszkiewicz, Szymon Jusik, Beata Hryc-Jusik, Jerzy Kupiec, Ewa Rembiałkowska (2009). Problemy wdrażania programu ochrony siedlisk na przykładzie Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #94
ISO 690 ŁAWNICZAK, Agnieszka E., et al. Problemy wdrażania programu ochrony siedlisk na przykładzie Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #94.
Adres do korespondencji:
Agnieszka E. Ławniczak
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94 C
60-649 Poznań
Poland
e-mail: lawnic@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 28.04.2009