Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Janusz Łach
Historia wezbrań powodziowych na Ziemi Kłodzkiej i ich wpływ na kierunek przekształceń den dolinnych Nysy Kłodzkiej i Białej Lądeckiej
Streszczenie.

Artykuł przedstawia badania nad historią letnich wezbrań powodziowych w Kotlinie Kłodzkiej na przełomie ośmiu wieków. Analiza danych historycznych oraz obserwacyjnych w XX wieku pozwoliła określić częstość występowania ekstremalnych wezbrań powodziowych dla regionu Ziemi Kłodzkiej. Dzięki zastosowaniu metody analizy prostych regresji średnich stanów wód rzecznych na obszarze zlewni Nysy Kłodzkiej można stwierdzić, iż podczas ekstremalnych wezbrań dominującym procesem jest erozja. Wezbranie z lipca 1997 roku miało dotychczas największy wpływ na przekształcenia den dolinnych Nysy Kłodzkiej i jej dopływów, a zebrane dane mogą stać się podstawą do określenia kierunku przekształceń dolin rzecznych na obszarze Sudetów. Artykuł porusza zagadnienie przekształceń równi zalewowej podczas ekstremalnego procesu powodziowego, który miał miejsce w lipcu 1997 roku w Kotlinie Kłodzkiej – powodzi uznanej za największą w XX wieku. Autor wskazuje na bardzo duży wpływ zabudowy gospodarczo-mieszkaniowej, urządzeń hydrotechnicznych oraz drogowych zlokalizowanych w strefie korytowej i równi zalewowej na przekształcenia krajobrazu dolinnego.

Słowa kluczowe: historia powodzi, ekstremalne wezbrania, erozja
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_93.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Łach, Janusz. "Historia wezbrań powodziowych na Ziemi Kłodzkiej i ich wpływ na kierunek przekształceń den dolinnych Nysy Kłodzkiej i Białej Lądeckiej." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #93.
APA Janusz Łach (2009). Historia wezbrań powodziowych na Ziemi Kłodzkiej i ich wpływ na kierunek przekształceń den dolinnych Nysy Kłodzkiej i Białej Lądeckiej. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #93
ISO 690 ŁACH, Janusz. Historia wezbrań powodziowych na Ziemi Kłodzkiej i ich wpływ na kierunek przekształceń den dolinnych Nysy Kłodzkiej i Białej Lądeckiej. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #93.
Adres do korespondencji:
Janusz Łach
Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki
Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1
53-137 Wrocław
Poland
e-mail: lach@geogr.uni.wroc.pl
Zaakceptowano do druku: 28.04.2009