Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Leszek Książek, Mateusz Strutyński, Tomasz Klaja
Ocena przepustowości i równowagi hydrodynamicznej na zagrożonym odcinku potoku Wieprzówka
Streszczenie.

Wezbrania wód na niestabilnych odcinkach koryt rzecznych przyczyniają się do intensywnych przeobrażeń ich dna. Zachwianie równowagi hydrodynamicznej cieku oraz zmiana jego przepustowości są szczególnie istotne w terenie zurbanizowanym, ponieważ prowadzą do wzrostu zagrożenia powodziowego. W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na odcinku potoku Wieprzówka w Andrychowie. Pomiary przeprowadzono w latach 2005-2007. Obejmowały one niwelację podłużną i poprzeczną cieku, analizę składu granulometrycznego rumowiska, inwentaryzację budowli hydrotechnicznych oraz historycznych fal powodziowych. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono znaczne zmiany w konfiguracji dna do miąższości około 1 m oraz zmianę składu granulometrycznego materiału dennego; przed wezbraniem średnica miarodajna dm miała wartość 0,049 m, po przejściu fali wezbrania zmniejszyła się do 0,021 w przekroju km 17+140. Objętość zakumulowanego rumowiska na długości odcinka pomiarowego po przejściu fali wezbrania we wrześniu 2007 roku wynosiła około 590 m3. Analiza warunków przejścia fali powodziowej na badanym odcinku wskazuje na zmieniającą się jego przepustowość. W zależności od przekroju przepływ Q1% mieści się w korycie, w innych już woda o prawdopodobieństwie Q10% stwarza zagrożenie powodziowe.

Słowa kluczowe: równowaga hydrodynamiczna, przepustowość koryta, rumowisko
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_90.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Książek, Leszek, et al. "Ocena przepustowości i równowagi hydrodynamicznej na zagrożonym odcinku potoku Wieprzówka." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #90.
APA Leszek Książek, Mateusz Strutyński, Tomasz Klaja (2009). Ocena przepustowości i równowagi hydrodynamicznej na zagrożonym odcinku potoku Wieprzówka. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #90
ISO 690 KSIążEK, Leszek, STRUTYńSKI, Mateusz, KLAJA, Tomasz. Ocena przepustowości i równowagi hydrodynamicznej na zagrożonym odcinku potoku Wieprzówka. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #90.
Adres do korespondencji:
Leszek Książek
Katedra Inżynierii Wodnej
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
Poland
e-mail: rmksiaze@cyf-kr.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 28.04.2009