Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2009 Tom 3 Zeszyt 3

Spis treści:

2009 Tom 3 Zeszyt 3, 72
w języku pl 
Magdalena Rybus-Zając
Czy zwiększone promieniowanie UV-B modyfikuje poziom barwników chloroplastowych oraz związków fenolowych w siewkach ogórka
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 73
w języku en 
Tomasz Trelka, Stanisława Szczepaniak
Wpływ objętości podłoża na wzrost i kwitnienie Cyclamen persicum Mill. ‘Canto F1 Scarlet’ z grupy midi
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 74
w języku en 
Anna Golcz, Katarzyna Seidler-Łożykowska
Zawartość mikroskładników w surowcach bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.), cząbru ogrodowego (Satureja hortensis L.) i majeranku zwyczajnego (Origanum majorana, L.) zebranych w kolejnych fazach rozwojowych roślin
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 75
w języku pl 
Joanna Katroń, Urszula Nawrocka-Grześkowiak
Barzkowice – park i zamek
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 76
w języku en 
Dariusz J. Gwiazdowicz, Kamil P. Filip
Kleszcz Ixodes ricinus (L.) (Acari, Ixodida) pasożytujący na jaszczurkach (Reptilia, Lacertidae)
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 77
w języku en 
Aleksander Stachowiak, Sławomir Świerczyński
Ocena 15 nowych mieszańców uzyskanych z krzyżowania podkładek jabłoni
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 78
w języku pl 
Mariusz Adynkiewicz-Piragas, Iwona Lejcuś
Ocena ciągłości ekologicznej koryta rzecznego na przykładzie Nysy Łużyckiej na odcinku Porajów–Sobolice
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 79
w języku pl 
Sławomir Bajkowski
Transport zanieczyszczeń przez przepusty drogowe
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 80
w języku pl 
Elżbieta Bondar-Nowakowska
Mapa ryzyka ekologicznego w robotach konserwacyjnych na ciekach
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 81
w języku pl 
Tomasz Falkowski, Marcin Górka
Struktury sedymentacyjne współczesnych osadów rzecznych i ich przydatność w projektach zagospodarowania dolin na Niżu Polskim
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 82
w języku pl 
Tomasz Falkowski, Piotr Ostrowski
Budowa geologiczna strefy korytowej Wisły warszawskiej i jej znaczenie dla związanej z korytem infrastruktury
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 83
w języku pl 
Justyna Hachoł, Elżbieta Bondar-Nowakowska
Wykorzystanie metody analizy przyczyn i skutków wad (FMEA) do oceny ryzyka ekologicznego w regulowanych i konserwowanych ciekach
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 84
w języku pl 
Szymon Jusik, Krzysztof Szoszkiewicz
Różnorodność biologiczna roślin wodnych w warunkach zróżnicowanych przekształceń morfologicznych rzek nizinnych Polski Zachodniej
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 85
w języku pl 
Magdalena Kaczorkiewicz, Damian Bakaj, Tomasz Heese
Możliwości retencji związków biogennych na przykładzie renaturyzowanego dolnego odcinka rzeki Pysznicy (dorzecze Parsęty, Polska Północna)
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 86
w języku pl 
Tomasz Kałuża
Zastosowanie zintegrowanej analizy optycznej w badaniach struktury roślinności krzewiastej terenów zalewowych
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 87
w języku pl 
Tomasz Kałuża, Jacek Leśny
Analiza stateczności drzewostanów względem silnych wiatrów
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 88
w języku pl 
Adam Kozioł, Dorota Mirosław-Świątek
Analiza przepustowości koryta i doliny rzeki Biebrzy w Basenie Dolnym
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 89
w języku pl 
Leszek Książek, Wojciech Bartnik
Wykorzystanie warunków hydraulicznych do oceny typów siedlisk w korycie rzecznym
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 90
w języku pl 
Leszek Książek, Mateusz Strutyński, Tomasz Klaja
Ocena przepustowości i równowagi hydrodynamicznej na zagrożonym odcinku potoku Wieprzówka
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 91
w języku pl 
Jerzy Kupiec, Janina Zbierska
Praktyki rolnicze stosowane w produkcji zwierzęcej jako element wpływający na jakość wód powierzchniowych
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 92
w języku pl 
Ireneusz Laks, Tomasz Kałuża
Analiza warunków przepływu wód wielkich na dolnym odcinku rzeki Cybiny
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 93
w języku pl 
Janusz Łach
Historia wezbrań powodziowych na Ziemi Kłodzkiej i ich wpływ na kierunek przekształceń den dolinnych Nysy Kłodzkiej i Białej Lądeckiej
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 94
w języku pl 
Agnieszka E. Ławniczak, Krzysztof Szoszkiewicz, Szymon Jusik, Beata Hryc-Jusik, Jerzy Kupiec, Ewa Rembiałkowska
Problemy wdrażania programu ochrony siedlisk na przykładzie Brodnickiego Parku Krajobrazowego
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 95
w języku pl 
Krystian Obolewski, Zbigniew Osadowski, Marcin Miller
Sposoby renaturyzacji małych cieków na przykładzie rzeki Kwaczy (dolina Słupi)
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 96
w języku pl 
Karol Pietruczuk, Krzysztof Szoszkiewicz
Ocena stanu ekologicznego rzek i jezior w Wielkopolsce na podstawie makrofitów zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 97
w języku pl 
Zbigniew Popek, Tomasz Falkowski, Piotr Ostrowski
Analiza potrzeb i możliwości przebudowy koryta Wisły w Warszawie
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 98
w języku pl 
Paweł Prus, Wiesław Wiśniewolski, Jacek Szlakowski, Irena Borzęcka, Paweł Buras, Jan Błachuta, Piotr Dębowski, Marek Jelonek, Mariusz Klich, Krzysztof Kukuła, Janusz Ligięza, Mirosław Przybylski, Grzegorz Radtke, Andrzej Witkowski, Roman Żurek
Rozwój ogólnoeuropejskiej metody oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie ichtiofauny – Europejski Wskaźnik Ichtiologiczny (EFI+)
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 99
w języku pl 
Czesław Przybyła, Michał Sosiński, Joanna Pochylska
Wpływ zbiornika retencyjnego Jeżewo na położenie zwierciadła wód gruntowych na terenach przyległych
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 100
w języku pl 
Czesław Przybyła, Michał Sosiński, Joanna Pochylska
Zmiany jakości wód gruntowych na terenach przyległych do zbiornika retencyjnego Jeżewo
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 101
w języku pl 
Artur Radecki-Pawlik
Bystrza jako bliskie naturze rozwiązania utrzymania koryt rzek i potoków górskich
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 102
w języku pl 
Andrzej Strużyński, Maciej Wyrębek
Modelowanie wpływu kanału ulgi ze zbiornika pińczowskiego na procesy hydromorfologiczne w uregulowanym odcinku rzeki Nidy
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 103
w języku pl 
Krzysztof Szoszkiewicz, Tomasz Zgoła, Marek Giełczewski, Mateusz Stelmaszczyk
Zastosowanie metody River Habitat Survey do waloryzacji hydromorfologicznej i oceny skutków planowanych działań renaturyzacyjnych
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 104
w języku pl 
Janusz Urbański
Eksperymentalne badania wpływu szorstkości umocnień dna w dolnym stanowisku jazu na rozmiary rozmyć miejscowych
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 105
w języku pl 
Michał Wasilewicz
Analiza zmienności topografii koryta Wkry na odcinkach o różnym stopniu przekształcenia
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 106
w języku pl 
Michał Wierzbicki, Mateusz Hämmerling
Przepływ wody w korycie rzeki Prosny w warunkach jazów piętrzących
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 107
w języku pl 
Wiesław Wiśniewolski, Janusz Ligięza, Paweł Prus, Paweł Buras, Jacek Szlakowski, Irena Borzęcka
Znaczenie łączności rzeki ze starorzeczami dla składu ichtiofauny na przykładzie środkowej i dolnej Wisły
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 108
w języku pl 
Paweł Zawadzki, Tomasz Kałuża, Ireneusz Laks
Hydrauliczne uwarunkowania odtworzenia Zakola Chwaliszewskiego w obrębie Poznańskiego Węzła Wodnego
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 109
w języku pl 
Paweł Zdoliński, Anna Górajek, Magdalena Lampart-Kałużniacka
Zastosowanie makrobentosowych indeksów biotycznych do oceny renaturyzacji na przykładzie rzeki Pysznicy (dorzecze Parsęty, Polska Północna)
2009 Tom 3 Zeszyt 3, 110
w języku pl 
Jan Żelazo
Wybrane problemy zabudowy rzek o szczególnych wartościach przyrodniczych

Znaleziono 39 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml