Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Anna Różańska, Małgorzata Milecka
Walory turystyczne Spalskiego Parku Krajobrazowego
Streszczenie.

W artykule ukazane zostały walory turystyczne Spalskiego Parku Krajobrazowego ze szczególnym podkreśleniem tych elementów zagospodarowania, które obecnie stanowią niewykorzystany potencjał w rozwoju turystyki. Na tle równinnego krajobrazu Polski Środkowej korzystnie wyróżnia się malownicza dolina Pilicy wraz z różnorodnymi krajobrazami związanymi z rzeką i jej dopływami oraz przyległymi zalesionymi terenami wypoczynkowymi. Najbardziej interesujący krajobrazowo fragment doliny Pilicy to odcinek rzeki koło Inowłodza. Krajobraz doliny i terenów wysoczyznowych wzbogacają kompleksy leśne będące pozostałością dawnej Puszczy Pilickiej. Na terenie parku i w jego strefie otulinowej znajduje się wiele cennych obiektów pozaprzyrodniczych będących spuścizną kulturową regionu. Są to przede wszystkim romański kościół św. Idziego w Inowłodzu, zespół klasztorny w Studziannie-Poświętnym czy dawna rezydencja myśliwska w Spale. Opierając się na istniejącej już bazie turystyczno-wypoczynkowej tego terenu i włączając inne atrakcyjne elementy przyrodnicze i kulturowe, można utworzyć oryginalny system szlaków turystycznych.

Słowa kluczowe: turystyka, wypoczynek, walory przyrodnicze, walory kulturowe
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt1/art_34.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Różańska, Anna, and Małgorzata Milecka. "Walory turystyczne Spalskiego Parku Krajobrazowego." Nauka Przyr. Technol. 3.1 (2009): #34.
APA Anna Różańska, Małgorzata Milecka (2009). Walory turystyczne Spalskiego Parku Krajobrazowego. Nauka Przyr. Technol. 3 (1), #34
ISO 690 RóżAńSKA, Anna, MILECKA, Małgorzata. Walory turystyczne Spalskiego Parku Krajobrazowego. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.1: #34.
Adres do korespondencji:
Anna Różańska
Anna Różańska
Samodzielny Zakład Sztuki Krajobrazu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
e-mail: annarozanska@poczta.onet.pl
Zaakceptowano do druku: 14.11.2008