Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Anna Majdecka-Strzeżek
Kształtowanie i ochrona krajobrazu miejscowości z uwzględnieniem specyfiki regionalnej dla potrzeb turystyki
Streszczenie.

Oblicze wsi i krajobrazu wiejskiego odzwierciedlają uwarunkowania życiowe i duchowe jego mieszkańców. Stanowią je doświadczenia nagromadzone od pokoleń, charakterystyczna struktura przestrzenna i tradycja wiejska. Krajobrazy wiejskie kształtowane przez lata są dziś przedmiotem zainteresowania i ochrony. Problem ochrony krajobrazu wsi związany jest z postępującym procesem jego degradacji i przekształceń. Jest wiele przyczyn tego zjawiska. Należą do nich zmiany lub nawet zanik tradycyjnych funkcji wsi, uniformizacja wzorców kulturowych i w jej wyniku utrata indywidualności zabudowy w poszczególnych regionach oraz niszczenie środowiska naturalnego, będące efektem stałego od lat procesu wyludniania wsi, zmian w sposobie gospodarowania i strukturze własności. W procesie ochrony i kształtowania krajobrazu wiejskiego dla potrzeb rozwoju turystyki potrzebne jest umiejętne wykorzystanie spuścizny i cech specyficznych związanych z miejscowością, położeniem geograficznym, walorami społeczności lokalnej, podstawowymi funkcjami gospodarczymi oraz pełna świadomość odnośnie do wartości kulturowych i osiągnięć na danym terenie. Wykorzystanie turystyczne terenów wiejskich z pewnością przyczynia się do zwiększenia ochrony znajdujących się na nich obiektów zabytkowych i krajobrazu kulturowego. Turystyka jest ważnym elementem oddziaływania na obszarach cennych kulturowo.

Słowa kluczowe: krajobraz kulturowy, dziedzictwo kulturowe, ochrona krajobrazu, regionalizm, turystyka
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt1/art_21.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Majdecka-Strzeżek, Anna. "Kształtowanie i ochrona krajobrazu miejscowości z uwzględnieniem specyfiki regionalnej dla potrzeb turystyki." Nauka Przyr. Technol. 3.1 (2009): #21.
APA Anna Majdecka-Strzeżek (2009). Kształtowanie i ochrona krajobrazu miejscowości z uwzględnieniem specyfiki regionalnej dla potrzeb turystyki. Nauka Przyr. Technol. 3 (1), #21
ISO 690 MAJDECKA-STRZEżEK, Anna. Kształtowanie i ochrona krajobrazu miejscowości z uwzględnieniem specyfiki regionalnej dla potrzeb turystyki. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.1: #21.
Adres do korespondencji:
Anna Majdecka-Strzeżek
Anna Majdecka-Strzeżek
Katedra Architektury Krajobrazu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159
02-787 Warszawa
e-mail: majdecka@intertop.pl
Zaakceptowano do druku: 10.11.2008