Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jerzy Kupiec, Janina Zbierska
Praktyki rolnicze stosowane w produkcji zwierzęcej jako element wpływający na jakość wód powierzchniowych
Streszczenie.

Celem badań było ocena dostosowania wybranych gospodarstw do wymogów Dyrektywy Azotanowej oraz Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR) na podstawie stosowanych praktyk, a także ocena stopnia zagrożenia jakości wód w badanych zlewniach wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego, wynikającego z niewłaściwej gospodarki odchodami. Badania koncentrowały się na obszarach narażonych na azotany pochodzenia rolniczego wyznaczonych na podstawie zaleceń Dyrektywy Rady 91/676/EEC.
W pracy przedstawiono wyniki badań indywidualnych gospodarstw rolnych różniących się kierunkiem oraz intensywnością produkcji. Badania wykazały, że obsada zwierząt w zagrodach z chowem bydła wyniosła średnio 1,7 DJP/ha UR. W gospodarstwach specjalizujących się w produkcji żywca wieprzowego obsada inwentarza była znacznie mniejsza (1,0 DJP/ha UR). Zużycie azotu w nawozach naturalnych w większości przypadków nie przekraczało dozwolonej ilości 170 kg/ha UR. Zbyt mała powierzchnia płyt obornikowych oraz zbiorników na płynne nawozy naturalne lub często ich brak powodowały nieracjonalną gospodarkę tymi nawozami, co stanowiło potencjalne zagrożenie dla środowiska, w szczególności jakości wód.

Słowa kluczowe: dobre praktyki rolnicze, nawozy naturalne, obszary szczególnie narażone
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_91.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kupiec, Jerzy, and Janina Zbierska. "Praktyki rolnicze stosowane w produkcji zwierzęcej jako element wpływający na jakość wód powierzchniowych." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #91.
APA Jerzy Kupiec, Janina Zbierska (2009). Praktyki rolnicze stosowane w produkcji zwierzęcej jako element wpływający na jakość wód powierzchniowych. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #91
ISO 690 KUPIEC, Jerzy, ZBIERSKA, Janina. Praktyki rolnicze stosowane w produkcji zwierzęcej jako element wpływający na jakość wód powierzchniowych. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #91.
Adres do korespondencji:
Jerzy Kupiec
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94 C
60-649 Poznań
Poland

e-mail: jkupiec@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 10.07.2009