Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Mariusz Adynkiewicz-Piragas, Iwona Lejcuś
Ocena ciągłości ekologicznej koryta rzecznego na przykładzie Nysy Łużyckiej na odcinku Porajów–Sobolice
Streszczenie.

Zabudowa hydrotechniczna swobodnie płynących rzek niewątpliwie oznacza fundamentalne zmiany ich funkcji i struktury. Naturalne ekosystemy wód płynących tworzą nieprzerwany ciąg od źródeł do ujścia, w którym efekty procesów przebiegających w górnym biegu rzeki oddziałują na dynamikę procesów zachodzących w dolnym odcinku. Zabudowa hydrotechniczna koryta rzecznego zakłóca działanie tych naturalnych połączeń, zarówno z pobliskimi terenami zalewowymi, jak i biegnącymi z prądem rzeki. Zatem przywrócenie biologicznej ciągłości wód płynących jest podstawą ekologicznej funkcjonalności tych wód. W związku z dużą liczbą rozmaitych budowli wodnych przegradzających koryto rzeczne niezbędne jest opracowanie koncepcji pilności działań na rzecz poprawy tej sytuacji i wprowadzenie zabudowy bliskiej naturze. Tego rodzaju koncepcja może być przygotowana jedynie na podstawie bieżącej inwentaryzacji zabudowy hydrotechnicznej. Obecnie jeszcze nie powstał w Polsce jednolity system oszacowania drożności biologicznej budowli hydrotechnicznych, który wskaże priorytety działań w zakresie udrożnienia koryt rzecznych. W artykule zaprezentowano metodykę kartowania i inwentaryzowania budowli wodnych, jak również wstępną ocenę drożności koryta rzecznego Nysy Łużyckiej na odcinku 196+360 km – 111+630 km. Analiza stanu aktualnego na omawianym odcinku rzeki pozwoli na wytypowanie budowli hydrotechnicznych, w których przeprowadzenie przebudowy lub remontu umożliwi swobodne wędrówki organizmów wodnych.

Słowa kluczowe: rzeka, budowla hydrotechniczna, ciągłość biologiczna
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_78.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Adynkiewicz-Piragas, Mariusz, and Iwona Lejcuś. "Ocena ciągłości ekologicznej koryta rzecznego na przykładzie Nysy Łużyckiej na odcinku Porajów–Sobolice." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #78.
APA Mariusz Adynkiewicz-Piragas, Iwona Lejcuś (2009). Ocena ciągłości ekologicznej koryta rzecznego na przykładzie Nysy Łużyckiej na odcinku Porajów–Sobolice. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #78
ISO 690 ADYNKIEWICZ-PIRAGAS, Mariusz, LEJCUś, Iwona. Ocena ciągłości ekologicznej koryta rzecznego na przykładzie Nysy Łużyckiej na odcinku Porajów–Sobolice. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #78.
Adres do korespondencji:
Mariusz Adynkiewicz-Piragas
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
ul. Parkowa 30
51-616 Wrocław
Poland

e-mail: Mariusz.Adynkiewicz@imgw.wroc.pl
Zaakceptowano do druku: 28.04.2009