Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Barbara Żarska
Koncepcja zbioru ogólnych zasad planowania turystyki zrównoważonej na obszarach chronionych
Streszczenie.

Celem jest przedstawienie koncepcji zbioru dziesięciu ogólnych zasad planowania funkcji turystyki zrównoważonej na przyrodniczych obszarach chronionych i innych terenach o dużej wartości krajobrazu. Koncepcja ta odzwierciedla poglądy Autorki na sposób udostępnienia obszarów chronionych do celów turystycznych. Zasady te mają charakter strategiczny i dotyczą programu, monitoringu i sterowania ruchem turystycznym zarówno w odniesieniu do pojedynczego obszaru chronionego, jak i zespołu tych obszarów w regionie. Stosowane łącznie, powinny umożliwić osiągnięcie równowagi pomiędzy użytkowaniem turystycznym a zachowaniem walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Turystyka jest bardzo ważną funkcją obszarów chronionych, dlatego istnieje potrzeba rozwijania jej na tych terenach. Zaproponowano pojęcie „maksymalnej ekologicznej turystyki” (maximum ecological carrying tourism), która oznacza możliwie szerokie udostępnienie turystyczne terenu i maksymalizację zysków z turystyki z jednoczesnym zachowaniem jakości, ilości i układu przestrzennego walorów krajobrazu przyrodniczego.

Słowa kluczowe: obszary chronione, turystyka zrównoważona, zasady planowania turystyki zrównoważonej, maksymalna ekologiczna turystyka
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt1/art_58.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Żarska, Barbara. "Koncepcja zbioru ogólnych zasad planowania turystyki zrównoważonej na obszarach chronionych." Nauka Przyr. Technol. 3.1 (2009): #58.
APA Barbara Żarska (2009). Koncepcja zbioru ogólnych zasad planowania turystyki zrównoważonej na obszarach chronionych. Nauka Przyr. Technol. 3 (1), #58
ISO 690 ŻARSKA, Barbara. Koncepcja zbioru ogólnych zasad planowania turystyki zrównoważonej na obszarach chronionych. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.1: #58.
Adres do korespondencji:
Barbara Żarska
Barbara Żarska
Katedra Ochrony Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
e-mail: barbara_zarska@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 10.12.2008