Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Monika Modzelewska-Kapituła, Marek Cierach
Wpływ wielkości nacisku i masy próbki na wynik oznaczania zawartości wody wolnej w wołowinie metodą Graua-Hamma z użyciem komputerowej analizy obrazu
Streszczenie.

Celem pracy było zbadanie wpływu takich czynników, jak wielkość nacisku i masa próbki, na wynik zawartości wody wolnej w mięsie wołowym oraz określenie przydatności programu do komputerowej analizy obrazu Nikon NIS-Elements BR 2.20 do przeprowadzania pomiarów powierzchni nacieku i sprasowanej próbki mięsa. Zawartość wody wolnej w wołowinie oznaczano, stosując próbki o masie 0,3, 0,5, 0,7 i 1,0 g poddane naciskowi odważników o masie 1, 2, 5 kg. Dzięki zastosowaniu programu do komputerowej analizy obrazu możliwe było dokonanie pomiarów powierzchni otrzymanych plam w sposób szybki i łatwy. Analiza statystyczna wyników wykazała, że silniejszy wpływ na otrzymane wyniki wywierał nacisk niż masa próbki. Otrzymane wartości zawartości wody wolnej kształtowały się w przedziale od 12,02 do 25,61%. Za pomocą testu Newmana-Keulsa wyróżniono sześć grup wyników nie różniących się pomiędzy sobą (P > 0,05). Najbardziej liczna grupa zawierała wyniki otrzymane przy nacisku 1 kg próbek o masie 0,5, 0,7, 1,0 g oraz przy nacisku 2 kg próbek o masie 0,7 i 1,0 g. Stwierdzono tym samym, że możliwe jest porównywanie wyników uzyskanych dla różnych wielkości próbek i zastosowanego nacisku.

Słowa kluczowe: woda wolna, wołowina, metoda Graua-Hamma, komputerowa analiza obrazu
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_144.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Modzelewska-Kapituła, Monika, and Marek Cierach. "Effect of pressure and sample weight on free water content in beef estimated according to Grau-Hamm method using computer image analysis." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #144.
APA Monika Modzelewska-Kapituła, Marek Cierach (2009). Effect of pressure and sample weight on free water content in beef estimated according to Grau-Hamm method using computer image analysis. Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #144
ISO 690 MODZELEWSKA-KAPITUłA, Monika, CIERACH, Marek. Effect of pressure and sample weight on free water content in beef estimated according to Grau-Hamm method using computer image analysis. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #144.
Adres do korespondencji:
Monika Modzelewska-Kapituła
Katedra Technologii i Chemii Mięsa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
pl. Cieszyński 1
10-718 Olsztyn
Poland
e-mail: monika.modzelewska@ uwm.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 4.11.2009