Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jolanta Grażyna Rola, Maciej Sosnowski
Zastosowanie metody fluorymetrycznej w ocenie skuteczności pasteryzacji mleka krowiego, koziego i serów
Streszczenie.

Oznaczanie aktywności fosfatazy alkalicznej (ALP) wykorzystywane jest do oceny skuteczności pasteryzacji mleka. Przyjętą metodą referencyjną jest metoda fluorymetryczna według PN-EN ISO 11816. Aktywność ALP w próbce jest mierzona przez fluorymetryczny pomiar kinetyki reakcji hydrolizy substratu w obecności ALP z wytworzeniem reszty fosforanowej i silnie fluorescencyjnego produktu. Tematem pracy była walidacja i ocena metody oznaczania aktywności ALP w krowim i kozim mleku pasteryzowanym oraz serze. Określono precyzję metody, oceniając powtarzalność i odtwarzalność wewnątrzlaboratoryjną uzyskanych wyników. Sprawność metody potwierdzono również przez udział w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości organizowanych przez CRL Milk and Milk Products, AFSSA – LERQAP i LGC Standards. Ponadto aktywność ALP oznaczono w mleku oraz różnych rodzajach sera pochodzących z handlu detalicznego. Aktywność ALP w badanym mleku mieściła się w zakresie < 10-483 mU/l, przy czym większość próbek wykazywała aktywność poniżej 250 mU/l. Aktywność ALP w serze wynosiła od < 0,5 do 90,46 mU/g, w większości przypadków nie przekraczając 10 mU/g. Uzyskane wartości precyzji metody spełniają kryteria ustalone przez międzylaboratoryjne badania porównawcze i określone w PN-EN ISO 11816.

Słowa kluczowe: fosfataza alkaliczna, skuteczność pasteryzacji, mleko krowie, mleko kozie, ser
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_132.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rola, Jolanta Grażyna, and Maciej Sosnowski. "Zastosowanie metody fluorymetrycznej w ocenie skuteczności pasteryzacji mleka krowiego, koziego i serów." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #132.
APA Jolanta Grażyna Rola, Maciej Sosnowski (2009). Zastosowanie metody fluorymetrycznej w ocenie skuteczności pasteryzacji mleka krowiego, koziego i serów. Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #132
ISO 690 ROLA, Jolanta Grażyna, SOSNOWSKI, Maciej. Zastosowanie metody fluorymetrycznej w ocenie skuteczności pasteryzacji mleka krowiego, koziego i serów. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #132.
Adres do korespondencji:
Jolanta Grażyna Rola
Zakład Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Poland

e-mail: jolarola@piwet.pulawy.pl
Zaakceptowano do druku: 7.10.2009