Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Eugenia Grześkowiak, Dariusz Lisiak, Karol Borzuta, Andrzej Borys, Jerzy Strzelecki
Badania współzależności pomiędzy wybranymi cechami wartości rzeźnej a marmurkowatością mięśni tusz wieprzowych
Streszczenie.

Materiał doświadczalny stanowiło 129 tusz tuczników, pochodzących z zaplecza surowcowego trzech zakładów mięsnych z rejonu Poznańskiego, Bydgoskiego i Lubelskiego. Lewe półtusze poddano rozbiorowi na części zasadnicze, a następnie wykonano dysekcję czterech wyrębów: szynki, łopatki, schabu i boczku. Z elementów tych wyodrębniono chude mięso, tłuszcz międzymięśniowy i tłuszcz podskórny. W sześciu wybranych mięśniach oceniono marmurkowatość w skali od 1 do 5 punktów. Obliczono współczynniki korelacji pomiędzy marmurkowatością a cechami wartości rzeźnej oraz składnikami tkankowymi uzyskanymi z dysekcji. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano istotne różnice pomiędzy stopniem przetłuszczenia śródmięśniowego sześciu ocenianych mięśni (np. m. biceps femoris – 2,76 pkt., m. quadrices femoris 1,86 pkt.) Stwierdzono istotne współzależności pomiędzy marmurkowatością a niektórymi cechami wartości rzeźnej (dla mięsności r od 0,426** do 0,629** w zależności od rodzaju mięśnia). Większe wartości współczynników korelacji notowano w przypadku tłuszczu podskórnego niż tłuszczu międzymięśniowego.

Słowa kluczowe: mięso wieprzowe, marmurkowatość, korelacja
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_119.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Grześkowiak, Eugenia, et al. "Study of interrelation between chosen slaughter value traits of pigs and marbling of muscles." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #119.
APA Eugenia Grześkowiak, Dariusz Lisiak, Karol Borzuta, Andrzej Borys, Jerzy Strzelecki (2009). Study of interrelation between chosen slaughter value traits of pigs and marbling of muscles. Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #119
ISO 690 GRZEśKOWIAK, Eugenia, et al. Study of interrelation between chosen slaughter value traits of pigs and marbling of muscles. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #119.
Adres do korespondencji:
Eugenia Grześkowiak
Dział Surowcowo-Inżynieryjny
Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego
ul. Głogowska 239
60-111 Poznań
Poland

e-mail: dsi.poznan@ipmt.waw.pl
Zaakceptowano do druku: 29.09.2009