Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Dorota Gałkowska, Katarzyna Lepa, Teresa Fortuna
Właściwości żeli skrobiowych z dodatkiem wybranych kwasów spożywczych
Streszczenie.

Celem pracy była ocena wpływu kwasu cytrynowego i askorbinowego na właściwości fizykochemiczne żeli skrobiowych. Sporządzano kleiki i żele ze skrobi naturalnych: ziemniaczanej, kukurydzianej i tapiokowej, w których dodatek kwasu spożywczego wynosił 0,025 g na 1 g suchej masy skrobi. Przeprowadzono badania właściwości reologicznych 5-procentowych kleików skrobiowych w reometrze rotacyjnym oraz oscylacyjnym, analizowano teksturę 8-pro­centowych żeli metodą TPA, a także dokonano instrumentalnego pomiaru barwy żeli skrobiowych. Stwierdzono zróżnicowany wpływ dodawanych kwasów na wyznaczane właściwości układów skrobiowych. Kleiki skrobiowe sporządzone z udziałem kwasów wykazywały charakter płynów mniej rozrzedzanych ścinaniem i o mniejszej zdolności do odbudowy struktury naruszonej siłami ścinającymi niż odpowiadające im próbki bez kwasów. Zaobserwowano, że obecność kwasów przyczyniła się do zwiększonego udziału cech lepkich w przejawianych właściwościach lepkosprężystych żeli skrobiowych. Wpływ dodatku kwasu cytrynowego lub askorbinowego na kleikowanie badanych skrobi objawił się przede wszystkim zmniejszonymi wartościami entalpii kleikowania. Istotne zmniejszenie wartości twardości, spójności, sprężystości i żujności oraz zwiększenie wartości adhezyjności w wyniku wprowadzenia kwasów stwierdzono w przypadku żeli skrobi kukurydzianej. Korzystne rozjaśnienie barwy wywołane dodatkiem kwasów wykazano w żelach skrobi tapiokowej.

Słowa kluczowe: skrobia, kwas cytrynowy, kwas askorbinowy, reologia, tekstura
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_118.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gałkowska, Dorota, et al. "Właściwości żeli skrobiowych z dodatkiem wybranych kwasów spożywczych." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #118.
APA Dorota Gałkowska, Katarzyna Lepa, Teresa Fortuna (2009). Właściwości żeli skrobiowych z dodatkiem wybranych kwasów spożywczych. Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #118
ISO 690 GAłKOWSKA, Dorota, LEPA, Katarzyna, FORTUNA, Teresa. Właściwości żeli skrobiowych z dodatkiem wybranych kwasów spożywczych. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #118.
Adres do korespondencji:
Dorota Gałkowska
Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
ul. Balicka 122
30-149 Kraków
Poland

e-mail: dgalkowska@ar.krakow.pl
Zaakceptowano do druku: 29.09.2009