Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Paweł Zdoliński, Anna Górajek, Magdalena Lampart-Kałużniacka
Zastosowanie makrobentosowych indeksów biotycznych do oceny renaturyzacji na przykładzie rzeki Pysznicy (dorzecze Parsęty, Polska Północna)
Streszczenie.

Badania prowadzono w czerwcu, lipcu i wrześniu 2006 roku na trzech wybranych stanowiskach rzeki Pysznicy, do której uchodzą wody ze zrenaturyzowanego obszaru mokradła Pyszka, znajdującego się w obszarze dorzecza Parsęty (Polska Północna). Pobrano próby i wykonano oznaczenia taksonomiczne pobranych organizmów makrozoobentosowych. Fauna denna posłużyła do oceny stanu ekologicznego wód za pomocą indeksów biotycznych. Na podstawie zastosowanych kryteriów stwierdzono, że na stanowiskach nr 2 i 3, które były pod bezpośrednim wpływem wód wypływających z mokradła, wystąpiły dużo korzystniejsze warunki dla bytowania makrobezkręgowców niż na stanowisku nr 1, które znajdowało się poza strefą objętą pracami renaturyzacyjnymi. Po odniesieniu otrzymanych wyników do rezultatów badań prowadzonych na innych rzekach dorzecza Parsęty stwierdzić można, że tylko wskaźnik BMWP-PL wyraźnie potwierdził korzystniejsze wartości zagęszczenia i zróżnicowania na stanowiskach Pysznicy, można go więc uznać za najodpowiedniejszy do oceny działań renaturyzacyjnych.

Słowa kluczowe: dorzecze Parsęty, rzeka Pysznica, mokradło Pyszka, makrobezkręgowce, renaturyzacja, indeksy biotyczne
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_109.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zdoliński, Paweł, et al. "Zastosowanie makrobentosowych indeksów biotycznych do oceny renaturyzacji na przykładzie rzeki Pysznicy (dorzecze Parsęty, Polska Północna)." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #109.
APA Paweł Zdoliński, Anna Górajek, Magdalena Lampart-Kałużniacka (2009). Zastosowanie makrobentosowych indeksów biotycznych do oceny renaturyzacji na przykładzie rzeki Pysznicy (dorzecze Parsęty, Polska Północna). Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #109
ISO 690 ZDOLIńSKI, Paweł, GóRAJEK, Anna, LAMPART-KAłUżNIACKA, Magdalena. Zastosowanie makrobentosowych indeksów biotycznych do oceny renaturyzacji na przykładzie rzeki Pysznicy (dorzecze Parsęty, Polska Północna). Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #109.
Adres do korespondencji:
Paweł Zdoliński
Katedra Biologii Środowiskowej
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
Poland
e-mail: zdolinski@wbiis.tu.koszalin.pl
Zaakceptowano do druku: 10.07.2009