Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Wiesław Wiśniewolski, Janusz Ligięza, Paweł Prus, Paweł Buras, Jacek Szlakowski, Irena Borzęcka
Znaczenie łączności rzeki ze starorzeczami dla składu ichtiofauny na przykładzie środkowej i dolnej Wisły
Streszczenie.

Wisła jest jedną z ostatnich spośród wielkich rzek Europy ze znacznymi odcinkami środkowego i dolnego biegu zachowanymi wraz z doliną zalewową w stanie bliskim naturalnemu lub nieznacznie zmienionym. Scharakteryzowano zespoły ichtiofauny odcinków rzeki o różnym stopniu połączenia z doliną zalewową (wysoki, ograniczony, brak) oraz starorzeczy otwartych. Uzyskane wyniki potwierdzają istotną rolę obecności starorzeczy i ich połączenia z rzeką dla podtrzymania bioróżnorodności ichtiofauny. Wskaźnik Shannona-Wienera osiągał największe wartości dla starorzeczy i odcinków rzeki z nimi połączonych. Dwa gatunki ryb odnotowano wyłącznie w starorzeczach, a dla 12 gatunków rodzimych stwierdzono w tym środowisku największą liczbę odłowionych osobników. W przypadku 21 gatunków rodzimych (w tym 5 związanych ze starorzeczami i 11 wrażliwych na zmiany w korycie rzecznym) największą liczbę odłowionych osobników stwierdzono w odcinkach rzeki o wysokim lub ograniczonym stopniu połączenia z doliną zalewową, a tylko w przypadku dwóch eurytopowych gatunków (leszcza i płoci) – w odcinkach rzeki całkowicie odciętych od starorzeczy. Wskazuje to na dużą wartość przyrodniczą zachowanych w stanie umiarkowanie przekształconym odcinków środkowej i dolnej Wisły oraz konieczność ich ochrony przed dalszą nieprzemyślaną zabudową hydrotechniczną.

Słowa kluczowe: duże rzeki, starorzecza, ichtiofauna, bioróżnorodność, zróżnicowanie siedlisk, Wisła
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_107.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wiśniewolski, Wiesław, et al. "Znaczenie łączności rzeki ze starorzeczami dla składu ichtiofauny na przykładzie środkowej i dolnej Wisły." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #107.
APA Wiesław Wiśniewolski, Janusz Ligięza, Paweł Prus, Paweł Buras, Jacek Szlakowski, Irena Borzęcka (2009). Znaczenie łączności rzeki ze starorzeczami dla składu ichtiofauny na przykładzie środkowej i dolnej Wisły. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #107
ISO 690 WIśNIEWOLSKI, Wiesław, et al. Znaczenie łączności rzeki ze starorzeczami dla składu ichtiofauny na przykładzie środkowej i dolnej Wisły. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #107.
Adres do korespondencji:
Wiesław Wiśniewolski
Zakład Rybactwa Rzecznego
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie
ul. Główna 48
Żabieniec
05-500 Piaseczno
Poland
e-mail: rzeki@infish.com.pl
Zaakceptowano do druku: 28.04.2009