Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Krzysztof Szoszkiewicz, Tomasz Zgoła, Marek Giełczewski, Mateusz Stelmaszczyk
Zastosowanie metody River Habitat Survey do waloryzacji hydromorfologicznej i oceny skutków planowanych działań renaturyzacyjnych
Streszczenie.

Państwa członkowskie UE są zobowiązane na podstawie przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej do osiągnięcia do 2015 roku przynajmniej dobrego stanu ekologicznego w obszarach dorzeczy. Konieczne jest więc określenie stanu aktualnego oraz programu działań pozwalającego na spełnienie nowych wymagań. Przy określaniu stanu ekologicznego ocena elementów hydromorfologicznych ma bardzo duże znaczenie. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę waloryzacji hydromorfologicznej scalonych jednolitych części wód wyodrębnionych na wybranych ciekach zlewni rzeki Narwi. Została ona wykonana na podstawie brytyjskiego systemu River Habitat Survey (RHS). Uzyskane wyniki posłużyły dokonaniu oceny warunków morfologicznych badanych odcinków rzek oraz ich klasyfikacji. Poddano również weryfikacji przydatność metody RHS do analizy scenariuszowej działań renaturyzacyjnych, których wdrożenie mogłoby prowadzić do poprawy stanu hydromorfologicznego badanych jednolitych części wód.

Słowa kluczowe: hydromorfologia, stan ekologiczny, River Habitat Survey, RHS, renaturyzacja, Ramowa Dyrektywa Wodna, rzeki
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_103.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szoszkiewicz, Krzysztof, et al. "Zastosowanie metody River Habitat Survey do waloryzacji hydromorfologicznej i oceny skutków planowanych działań renaturyzacyjnych." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #103.
APA Krzysztof Szoszkiewicz, Tomasz Zgoła, Marek Giełczewski, Mateusz Stelmaszczyk (2009). Zastosowanie metody River Habitat Survey do waloryzacji hydromorfologicznej i oceny skutków planowanych działań renaturyzacyjnych. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #103
ISO 690 SZOSZKIEWICZ, Krzysztof, et al. Zastosowanie metody River Habitat Survey do waloryzacji hydromorfologicznej i oceny skutków planowanych działań renaturyzacyjnych. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #103.
Adres do korespondencji:
Krzysztof Szoszkiewicz
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94 C
60-649 Poznań
Poland
e-mail: kszoszk@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 10.07.2009