Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2018 tom 12 zeszyt 1, 87-101 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00228
Marcin K. Dyderski,, Dorota Wrońska-Pilarek
Flora roślin naczyniowych projektowanego użytku ekologicznego „Strumień Junikowski” w Poznaniu
Streszczenie.

Wstęp. Dawny użytek ekologiczny „Strumień Junikowski” stanowi ważną lokalną ostoję różnorodności biologicznej roślin na terenie Poznania, mimo to flora na tym terenie nie jest w pełni zinwentaryzowana. W związku z planowanym odtworzeniem użytku celem badań była analiza flory roślin naczyniowych na tym obszarze.

Materiał i metody. W 2016 roku zinwentaryzowano florę badanego obiektu (94 ha) i dokonano analizy grup historyczno-geograficznych, socjologiczno- ekologicznych oraz gatunków rzadkich i zagrożonych.

Wyniki. Na badanym terenie stwierdzono występowanie 433 taksonów roślin naczyniowych pochodzących z 74 rodzin. Gatunki rodzime dominują (75,3%) nad obcymi (24,7%). Występują tu gatunki typowe dla różnych zbiorowisk roślinnych – leśnych, mokradłowych, łąkowych oraz muraw napiaskowych, a wśród nich gatunki podlegające ochronie częściowej (Helichrysum arenarium, Menyanthes trifoliata, Ranunculus lingua) oraz rzadkie i zagrożone w skali miasta i regionu (np. Carex elongata, C. ovalis, Equisetum variegatum, Nardus stricta, Polygonum mite, Pulmonaria obscura).

Wnioski. Najpoważniejszymi zagrożeniami dla flory są niszczenie siedlisk poprzez postępującą zabudowę mieszkaniową oraz rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych – Impatiens parviflora, Helianthus tuberosus i Padus serotina. Badany obiekt jest cenny pod względem florystycznym i należy go objąć ochroną prawną poprzez ustanowienie użytku ekologicznego w celu zabezpieczenia siedlisk wielu gatunków roślin. Uzyskane wyniki pozwolą w przyszłości na lepszy monitoring zmian miejskich terenów zieleni pod kątem ochrony różnorodności biologicznej.

Słowa kluczowe: flora, ekologia miasta, ochrona przyrody, różnorodność biologiczna
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom12/zeszyt1/art_8.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00228

Zapis do cytowania:

MLA Dyderski, Marcin K., et al. "Flora roślin naczyniowych projektowanego użytku ekologicznego „Strumień Junikowski” w Poznaniu." Nauka Przyr. Technol. 12.1 (2018): 87-101. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00228
APA Marcin K. Dyderski1,2, Dorota Wrońska-Pilarek3 (2018). Flora roślin naczyniowych projektowanego użytku ekologicznego „Strumień Junikowski” w Poznaniu. Nauka Przyr. Technol. 12 (1), 87-101 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00228
ISO 690 DYDERSKI, Marcin K., WROńSKA-PILAREK, , Dorota. Flora roślin naczyniowych projektowanego użytku ekologicznego „Strumień Junikowski” w Poznaniu. Nauka Przyr. Technol., 2018, 12.1: 87-101. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00228
Adres do korespondencji:
Marcin K. Dyderski
Instytut Dendrologii w Kórniku
Polska Akademia Nauk
ul. Parkowa 5
62-035 Kórnik
Poland
e-mail: Marcin.Dyderski@gmail.com
Zaakceptowano do druku: 30.11.-0001